Resultat i Afrika 2017

Färre än 10 procent av jordens befolkning lever i extrem fattigdom. För 200 år sedan var siffran 90 procent. Men medan fattigdomen minskar på de flesta håll i världen går det tyngre för de afrikanska länderna söder om Sahara. Statistiken släpar efter på vissa håll, men enligt Världsbankens senaste siffror för We Effects sju verksamhetsländer i Afrika lever minst en tredjedel av befolkningen under fattigdomsgränsen. Värst är det i Malawi, där över 70 procent lever på under 1,9 USD om dagen.

Orättvis fördelning av resurser, effekter av klimatförändringarna, utbredd korruption, bristande jämställdhet och odemokratiska samhällen är bara några av anledningarna till den utbredda fattigdomen. We Effects arbete syftar till att vara en motverkande kraft och en hel del har åstadkommits under 2017. Genom insatser tillsammans med lokalt förankrade partnerorganisationer har tiotusentals kvinnor och män blivit mer jämställda, kunnat öka sin försäljning, minskat sårbarheten för klimatförändringar, fått tillgång till finansiella tjänster och kunnat ge större trygghet till sina familjer. Men behoven är fortsatt stora.

Två viktiga politiska händelser som åtminstone inledningsvis har påverkat människors liv i positiv riktning är fredsuppgörelsen mellan Frelimo och Renamo i Moçambique samt avsättandet av Robert Mugabe i Zimbabwe, efter 37 år vid makten.

Jämställdhet är centralt i all We Effects verksamhet, och mer än hälften av resurserna går till kvinnor. Ett stort antal utbildningar i jämställdhetsfrågor har genomförts för medlemmar i We Effects partnerorganisationer. Dessa har bland annat lett till att andelen kvinnor som deltar i beslutsfattandet i familjen har ökat från 41 procent till 64 procent i södra Afrika. I Kenya drevs en framgångsrik kampanj, finansierad av EU, för att öka kvinnliga kandidaturer i 2017 års val. Inom kvinnonätverket Groots kandiderade 70 kvinnor i länet Kakamegas guvernörs-, senats- och länsval. Fyra av dem valdes in i länsparlamentet, vilket tydligt ökar kvinnors inflytande i regionen.

Inom bostadsprojekten har framgång nåtts i framför allt Tanzania, men också i Uganda, där kvinnor getts rätt till att äga mark. I flera andra länder, exempelvis Zimbabwe och Zambia, har We Effects partnerorganisationer kunnat påverka lagförslag som ger kvinnor säkrare tillgång till mark.

Effekter:

 • Efter att ZADF, Zimbabwes förening för mjölkbönder, med We Effects stöd startade studiecirklar och spar- och lånegrupper i Tsonzo i östra Zimbabwe ökade mjölkproduktionen från 250 liter till 500 liter om dagen.
 • We Effect och Zambias bomullsodlarförbund CAZ har genomfört utbildningar för 129 ledande studiecirkelledare. Detta har resulterar i att 1 092 nya studiecirkelgrupper, med 12 880 medlemmar (55% kvinnor), har bildats under året. Totalt ökade produktiviteten hos CAZ medlemmar från 581 kilo/hektar till 719 kilo/hektar.
 • Med jämställdhet i fokus har kvinnor i Mabele i västra Zambia fått utbildning i att spinna, färga och väva produkter från sin egenodlade bomull. De har kunnat sälja produkterna till bra pris och både fått ökad ekonomisk trygghet och kunnat investera i byns skola. Antalet självständiga bomullsodlare har ökat avsevärt.
 • Meru Dairy Union i Kenya har förhandlat fram ett garantipris för mjölken om 40 kenyanska shilling per liter. Detta har ökat mjölkböndernas inkomst med 125% sedan 2014 och intresset för mjölkproduktion växer.
 • Mikroförsäkringarnas popularitet ökade rekordartat ifjol, då antalet försäkringstagare inom kooperativen i östra Afrika ökade från knappt 33 000 till 178 273 kvinnor, män och unga.
 • Kaffeodlare i Meru Coffee i Kenya mer än fyrdubblade sin kaffeförsäljning, från 1,8 miljoner till 9,8 miljoner kenyanska shilling under 2017, tack vare en effektiverad distributionskedja.
 • 4 514 spargrupper har grundats i Östra Afrika, av vilka 1 233 grupper är avsedda för ungdomar. Totalt nåddes 126 392 medlemmar, av vilka 85% är kvinnor.
 • För att främja rätten till land i Tanzania, har 600 tomter garanterats genom partnerorganisationer. 1 934 lagfarter har utfärdats, av vilka 187 var till kvinnor.
 • Mjölkbönder i kenyanska BAMSCOS har på försök fördelat inkomsterna lika mellan makarna. Framgången har lett till att alla mjölkproducenter inom kooperativen nu ska omfattas av modellen.
 • Rättshjälp och utbildning av samhällsobservatörer i Apac och Dokolo i Tanzania, har gett positiva resultat i 97 rättsfall där kvinnor tidigare varit offer för orättvisor.
 • Utbildning av partnerorganisationerna har lett till medling i 256 rättsfall, där kvinnor garanterats sina rättigheter.
 • 20 hektar tomtmark har hittills köpts upp av kooperativ i Uganda.

We Effects verksamhetsländer i Afrika är Uganda, Kenya, Tanzania, Moçambique, Malawi, Zambia och Zimbabwe.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av berättelser och nyheter.

{{ registrationMessage }}
*Dina uppgifter kommer behandlas i enlighet med GDPR. Läs mer här.