Resultat Latinamerika 2017

Latinamerika fortsätter att vara världens mest ojämlika region. Samtidigt som de flesta länder officiellt är medelinkomstländer, är fattigdom, diskrimering och utanförskap utbrett. För kvinnor, urfolken och människorättsaktivister är situationen särskilt svår. Våld, hot och förföljelse är vanliga inslag i mångas vardag. We Effect har under året förstärkt sitt fokus på ökad jämställdhet som en lösning på den växande ojämlikheten.

När kvinnors deltagande i arbetskraften ökar minskar fattigdomen och ojämlikheten. Dock ökar andelen kvinnor bland de fattiga i regionen och det blir särskilt viktigt att stärka deras deltagande i politiken, ekonomin och samhället. Samtidigt är Latinamerika, enligt UN Women, världens farligaste region för just kvinnor. I vissa länder har 50 procent av kvinnorna upplevt våld i hemmet och 2017 ökade antalet feminicidios, det vill säga kvinnomord, runtom i regionen.
Det är alltså inte tillräckligt att arbeta med kvinnors ekonomiska och politiska egenmakt. We Effect har förstärkt sitt arbete med omsorgsekonomi under 2017, för att på så sätt öka jämställdheten och ändra maktförhållandena i hemmen, organisationerna och samhället. Flera omsorgsinitiativ har startats för att kollektivisera omsorgen och engagera män i hushållssysslor och vård av familjemedlemmar.

Att driva en kamp för sina mänskliga rättigheter är i många fall förknippat med livsfara, två av tre människorättsaktivister som mördades globalt kom från Latinamerika. I Honduras, som är det farligaste landet i världen för miljöaktivister, har minst 120 människor mördats för att ha tagit ställning mot damm- och gruvbyggen, avskogning eller jordbruk på deras marker sedan 2010.  Samtidigt blev El Salvador 2017 första landet i världen att helt förbjuda gruvor, efter flera rapporter om omfattande miljöförstöring, och dödsoffer i samband med antigruvkampanjen. We Effect fortsätter att stödja organisationer som kämpar för urfolkens rättigheter, miljön, försvaret av mark och de mänskliga rättigheterna. Under 2017 inledde vi ett samarbete med Amnesty International och Greenpeace för att öka våra partnerorganisationers kapacitet att skydda sig mot angrepp på människorättsförsvarare, med särskilt fokus på unga aktivister.

Resultat:

 • Målet om att öka kvinnors deltagande i partnerorganisationernas styrelser har nåtts. Totalt är 52 procent av styrelseledamöterna kvinnor. Störst ökning 2017 sågs i bostadsprogrammet som gick från 57 procent till 73 procent.
 • 76 procent av våra partnerorganisationer har infört en jämställdhetspolicy. Inom landsbygdsutvecklingsprogrammet är siffran 100 procent.
 • Samarbetet med EU i regionen har ökat. Under 2017 startade We Effect tre nya projekt med EU-finansiering (Nicaragua, El Salvador, Honduras).
 • Den kooperativa bostadsmodellen har främjats i tio länder i Latinamerika och även i länder i Afrika och Asien under 2017.
 • 77 bostadskooperativ i sju länder har fått stöd av We Effect.
 • Påverkansarbetet från våra partnerorganisationer har lett till statlig finansiering av bostadsprojekt i Paraguay, El Salvador och Guatemala. I El Salvadors huvudstad San Salvador har vår partnerorganisation FESCOVAMs ihärdiga påverkansarbete lett till att tolv nya bostadskooperativ kommer att byggas med stöd av staten. Över 65 procent av förmånstagarna är kvinnor, många av dem ensamstående.
 • 75 procent av partnerorganisationerna inom landsbygdsutvecklingsprogrammet har ökat sin produktion under året.
 • I Paraguay har vår partner CEARD ökat livsmedelsproduktionen i 540 familjejordbruk med ca 60 procent och hushållens inkomster med ca 25 procent.
 • Runtom i regionen har kvinnliga jordbrukare fått ökad kunskap om ekologiska odlingsmetoder, effektiv vattenhantering och värdekedjor.
 • I Guatemala har vår partnerorganisation APROBA SANK fått kommunalt stöd och subventioner till sin bondemarknadsmodell. Marknaderna har ökat de lokala samhällenas ekonomiska trygghet, främst för kvinnor som tidigare inte haft någon egen inkomst.
 • Över 17 700 kvinnor har deltagit i utbildningsinsatser under 2017.
 • Ca 3000 män har deltagit i utbildning om jämställdhet och omsorgsekonomi.
 • 30 kollektiva initiativ kring omsorgsarbete har genomförts, med deltagande av både män och kvinnor, för att minska tiden kvinnor spenderar på omsorg och hushållssysslor.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av berättelser och nyheter.

{{ registrationMessage }}
*Dina uppgifter kommer behandlas i enlighet med GDPR. Läs mer här.