Resultat

We Effect har som övergripande mål att bekämpa fattigdomen och bidra till en hållbar och mer rättvis värld. Det är ett långsiktigt arbete, som inte alltid ger snabba resultat. Vi sätter alltid upp mätbara mål och utvärderar hur arbetet går – så att vi hela tiden kan bli bättre och mer effektiva i vårt biståndsarbete.

Nedan kan du ta del av resultat från vår verksamhet under 2016. Missa inte våra berättelser, där du kan möta människorna som deltar i våra projekt.

kvinna_200pxJämställdhet

 • 9 524 kvinnor i Sri Lanka har ökat sina kunskaper om och tillgång till finansiella tjänster. De har ökat sin inkomst från 1,5 till 4,2 rupees per dag.
 • I Kosovo deltog 2 825 kvinnor i utbildningar, studiecirklar och konferenser. Deras verksamhetsinkomster ökade med i snitt 12 %. 73 grupper för män som vill arbeta för jämställdhet startades under 2016 av We Effects partnerorganisationer i Malawi, Mocambique, Zambia och Zimbabwe.
 • I Tanzania har påverkansarbete om kvinnors rätt till mark lett till att 52 kvinnor inlett rättsprocesser på distriktsnivå. 8 av dem har fått rätt i sina tvister och de övriga 44 fallen pågår.
 • 3 176 kvinnliga medlemmar i kooperativ i Sri Lanka deltog i utbildningar i bland annat entreprenörskap, ledarskap, affärsutveckling och jämställdhet.
 • 74 % av alla våra samarbetsorganisationer i Latinamerika har inkluderat jämställdhet som en strategi i sina politiska påverkansdokument.
 • 76 % av våra samarbetsorganisationer i Latinamerika har en fungerande jämställdhetspolitik.
 • De kooperativ i Kambodja som We Effect samarbetar med har tagit fram handlingsplaner för att se till att 50 % av dess ledare är kvinnor.
 • I region Asien fanns 877 spar- och lånegrupper under 2016. Gemensamt sparande möjliggör alltifrån investeringar i jordbruket till utbildning, sjukvård och inköp av skolmaterial och blöjor. Majoriteten av deltagarna är kvinnor.
 • 51 % av samtliga deltagare i We Effects biståndsprojekt i Europa är kvinnor.
 • I Europa fanns 2016 118 studiecirkelgrupper. Av drygt 2 000 deltagare var 68 % kvinnor. Grupperna har bland annat ökat sina kunskaper inom olika affärsområden och odlingstekniker.
 • Ett samarbete med Sida i Guatemala resulterade i ett nytt projekt med 10 samarbetsorganisationer där kvinnors ekonomiska egenmakt står i centrum.
 • I Bolivia stärktes kvinnors möjlighet till arbete genom att kommunen ger stöd till organisationer som driver förskoleverksamhet i egen regi.
 • I Bolivia har vår samarbetsorganisation PLANE bidragit till en kommunal lag om subventionerad barnomsorg för organisationer som tillhandahåller denna service för sina medlemmar och anställda.
 • Målet med 40 % kvinnor i ledande positioner i våra latinamerikanska samarbetsorganisationer har överstigits – 43 % i styrelser eller ledningsgrupper är kvinnor.
 • Tack vare We Effects arbete har 2 miljoner människor, varav hälften är kvinnor, i östra Afrika fått tillgång till finansiella tjänster. 6 629 spar- och lånegrupper har bildats.
 • Två nya lagar som stärker kvinnors rätt till mark i Malawi respektive Zimbabwe förhandlades fram av We Effects samarbetsorganisationer.
 • Under 2016 fick 1 879 kvinnor utbildning i ledarskap och affärer av We Effects partnerorganisationer i Malawi, Mocambique, Zambia och Zimbabwe.
 • Arbetet med att öka andelen kvinnliga politiker i fyra län vid de allmänna valen i Kenya 2017 har lett till att dubbelt så många kvinnor (167) kandiderar till valet 2017 jämfört med förra valet, 2013.

Illustration av en majskolvLandsbygdsutveckling

 • 30 020 bomullsodlande bönder i Zambia kunde i genomsnitt nästan fördubbla sina inkomster från skörden, från cirka 870 kronor till 1 685, genom We Effects samarbetsorganisation CAZ arbete för att bryta böndernas beroende av storbolagen.
 • Över hälften av de jordbruksorganisationer We Effect stöder i Latinamerika har ökat sin produktion av mat för familjens konsumtion. Av dem har minst tio organisationer infört ekologiska metoder för att skapa långsiktig hållbarhet och miljövänlig produktion.
 • Den genomsnittliga inkomsten har nästan fördubblats från 2013 till 2016 för de bönder på Filippinerna som deltagit i We Effects utbildningar, där de bland annat lärt sig att diversifiera sina grödor.
 • Från 2014-16 har 6 514 bönder i Sydostasien deltagit i pilotprojekt för ekologisk odling. Deltagarna uppger att de ökat sina inkomster med i genomsnitt drygt 20 procent.
 • I Albanien medförde förbättrade odlingsmetoder en produktionsökning på 45 % för fruktodlare anslutna till We Effects projekt. Inkomsterna ökade med omkring 35 % för samma odlare.

 

Illustration av ett husBostäder

 • 81 filippinska familjer som bott i tillfälliga bostäder sedan tyfonen Haiyan förstörde deras hus 2013, har flyttat in i nya hus i Samar i november. Det är ett av flera bostadsprojekt som We Effect stödjer i Filippinerna.
 • Under den senaste tre åren har över 40 nya bostadskooperativ bildats i Latinamerika med vårt stöd och We Effect arbetar nu med 163 bostadskooperativ i regionen.
 • Alla bostadskooperativ We Effect stödjer i Latinamerika följer miljöföreskrifter i länderna men arbetar också utöver detta med ekologiska odlingar, återanvänt byggmaterial, återanvändning och sopsortering.

 

SpargrisFinansiella tjänster och entreprenörskap

 • Över 20 miljoner kronor omsatte de spar- och lånegrupper som We Effects samarbetsorganisationer har hjälpt till att organisera bland 31 516 medlemmar i Malawi, Moçambique, Zambia och Zimbabwe.
 • 24 avtal som gav bättre betalt, lägre kostnader eller bättre tillgång till marknader för medlemmarna förhandlades fram med privata aktörer av We Effects samarbetsorganisationer i Malawi, Moçambique, Zambia och Zimbabwe.
 • Tack vare We Effects arbete har 2 miljoner människor i östra Afrika fått tillgång till finansiella tjänster, varav hälften är kvinnor.
 • I Asien fanns 877 spar- och lånegrupper under 2016. Det gemensamma sparandet möjliggör alltifrån investeringar i jordbruket till sjukvård, utbildning och inköp av skolmaterial och blöjor. Majoriteten av deltagarna är kvinnor.
 • Yrkesutbildningar för romska ungdomar visar goda resultat i Albanien. 75% av de 65 ungdomar som genomgått yrkesutbildning har fått arbeten.

 

Du kan också läsa mer om vår verksamhet i våra berättelser.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av berättelser och nyheter.

{{ registrationMessage }}
Öppna din Swishapp och avsluta betalningen där Öppna Swish-appen