Projektledare jämställdhet

Charity Tapera, 67, har startat en liten verksamhet med dukar och barnkläder som hon virkar. Foto: Niclas Ericsson.
Charity Tapera, 67, har startat en liten verksamhet med dukar och barnkläder som hon virkar. Foto: Niclas Ericsson.

Uppdragsbeskrivning:
Projektledare jämställdhetsresearch och påverkansfrågor

Bakgrund

We Effect är en biståndsorganisation som stödjer utveckling som drivs av människor som själva lever i fattigdom. Därför arbetar vi med lokala organisationer och inte med egna biståndsprojekt. We Effect arbetar i ett 20-tal länder i Asien, Östeuropa, Latinamerika och Afrika. Vårt mål är en hållbar och rättvis värld fri från fattigdom.

We Effects nya globala strategi 2017-2021 sätter skarpt fokus på jämställdhet. Om vi ska bidra till en bättre värld behöver vi börja med att förändra situationen för de allra mest utsatta – kvinnor och flickor, som utgör 70 procent av de som lever i fattigdom.

Effect arbetar inom två tematiska huvudområden:

 • Hållbar landsbygd: Stöd till bönders egna organisationer med förenings- och affärsutveckling och påverkansarbete, samt rådgivning och utbildning.
 • Värdigt boende: Stöd till kooperativa bostadsorganisationer med föreningsutveckling och påverkansarbete, samt rådgivning och utbildning.

I Sverige arbetar vi med att få fler människor att ta ställning och bilda opinion för en rättvisare värld. Verksamheten finansieras genom insamling från företag och privatpersoner samt bidrag främst från Sida.

Utmaning

Den globala strategin har fastställt tydliga mål om vart vi vill befinna oss år 2021. Bland annat vill vi ha bidragit till att kvinnor inom våra samarbetsorganisationer har samma rätt som män till ekonomiska resurser och möjlighet att äga och kontrollera mark.

Politiskt påverkansarbete sker idag inom ramen för våra biståndsprogram runt om i världen, där våra partnerorganisationer arbetar för att påverka sina regeringar och andra beslutsfattare. Ett av delmålen i We Effects strategi är att den svenska regeringen senast år 2021 ska ha beslutat att minst hälften av biståndet ska gå till kvinnor/flickor. Idag går det inte att säga hur mycket av Sveriges bistånd som går till flickor och kvinnor. Vad är rimliga krav och förbättringar som We Effect kan kräva av regering, Sida och/eller andra aktörer?

Vilken eller vilka frågor bör vi driva som å ena sidan är väl förankrade inom och relevanta för vår biståndsverksamhet – och som samtidigt är tillräckligt tydliga/relevanta att bedriva påverkan kring? Hur kan vi bidra till att utkräva ansvar och påverka i frågor inom våra expertområden som har relevans för våra samarbetsorganisationer. We Effect vill ha konsulten hjälp att hitta påverkansfrågor och att i t ex form av miniworkshop tillsammans med organisationen identifiera påverkansfrågor där organisationens mervärde maximeras.

We Effect söker nu en konsult som kan hjälpa oss svara på dessa frågor.

Uppdraget är uppdelat i två delar:

 • Att ta fram förslag på frågor och krav kring jämställdhet som We Effect ska driva utifrån väl underbyggd fakta och goda argument.
 • Att projektleda identifieringen och av tydliga frågor/frågeställningar som We Effect kan driva (i Sverige och/eller globalt) inom ramen för den nya globala strategin. Detta sker till exempel genom löpande kontakt med Policy och påverkansenheten och med två mindre workshops med en grupp inom We Effect som arbetar med påverkansarbete. Ett när förslag finns för att testa förslagen inom organisationen och ett i slutet som fördjupar sig i vald frågeställning.

Påverkansarbete med jämställdhet i fokus

We Effect har länge drivit kravet på att satsningar på jordbruk i biståndet måste öka om vi ska kunna utrota fattigdom och hunger. Primärt har vi velat påverka Sveriges fördelning av biståndet.

Vi har också länge drivit på för att satsningar inom biståndet måste komma kvinnor och flickor till del. År 2013 hade vi en kampanj kring Jämställt bistånd där vi genom att lyfta att vi själva utvecklat en metod för att mäta hur mycket av vårt bistånd som faktiskt når kvinnor och flickor ville inspirera den svenska regeringen och andra organisationer att göra liknande. Målet som gäller i vår organisation och som vi gärna ser att fler sätter upp är att minst 50 procent av biståndet ska komma flickor och kvinnor till del.

Uppdragets syfte

 1. Att ta fram förslag på frågor och krav kring jämställdhet som We Effect ska driva utifrån väl underbyggd fakta och goda argument. Researchen kan med fördel bygga vidare på de som finns i We Effects rapporter Jämställdhet minskar fattigdom och Jordbruk som minskar fattigdom.
 2. Att projektleda och hjälpa We Effect identifiera tydliga påverkansfrågor/frågeställningar att driva (i Sverige och/eller globalt) kopplade till jämställdhet och organisationens nya globala strategi.

Här är några exempel på frågor att undersöka:

 • Jämställdhet minskar fattigdom. Hitta ytterligare stöd för och exempel på när (mer) pengar till kvinnor och flickor i biståndet är effektivt bistånd.
 • Hitta fakta på om/att (mer) pengar till kvinnor och jämställdhet i biståndet stärker mänskliga rättigheter.
 • Jordbruk som minskar fattigdom. Granska och fyll på mer fakta och argument kring varför satsningar på kvinnor och jordbruk är effektiv fattigdomsbekämpning. Vi använder ofta följande fakta:
  • nästan tre av fyra av jordens fattigaste människor bor på landsbygden
  • 70 procent av de fattigaste människorna är kvinnor
  • Tillväxt inom jordbruk är mer än fem gånger så effektivt när det gäller att bekämpa fattigdom som tillväxt inom andra näringar
 • Majoriteten av världens fattiga är kvinnor. Sedan 2008 är jämställdhet en av den svenska regeringens prioriteringar när det gäller politiken för global utveckling. I dagsläget har Sverige även en feministisk utrikespolitik. We Effect mäter idag hur mycket av vårt bistånd som går till kvinnor med goda resultat. Vi tycker att Sverige borde kunna göra detsamma.
  • Förutom att det går att säga hur stor andel av bistånd som går till jämställdhet (som bisyfte eller huvudsyfte) vad gör regeringen, Sida och OECD-DAC för ytterligare ansträngningar för att mäta hur mycket pengar som går till kvinnor?
  • Samla OECD-DAC-statistiken över hur mycket av biståndet som går till jämställdhet? Dessa siffror i procent och några år tillbaka (för Sverige och genomsnittet för OECD-länderna).
  • Hur går arbetet med att förbättra OECD-DACs kritiserade gendermarkörer? När förväntas förändringar ske/förslag lanseras?
 • Vid sidan av policyramverket, den feministiska utrikespolitiken och dess handlingsplan – finns några nyare skrivelser från regeringen som rör bistånd och jämställdhet som vi bör känna till?
 • Hur gick det med Millenniemålet kring jämställdhet? Lärdomar inför det nuvarande arbetet med de globala hållbarhetsmålen?

Bra material om We Effects verksamhet finns i en nyligen genomförd utvärdering av We Effects totala jämställdhetsarbete inom utvecklingssamarbetet. Utvärderingens syfte var framåtsyftande för att bidra till organisationens arbete för att nå målen i den nya strategin Denna Global Gender Equality Evalutation är en del av bakgrundsunderlaget för uppdraget tillsammans med organisationens nya strategi Jämställdhetseffekten samt organisationens treårsrapport till Sida.

Metod

Studien tas fram genom bred faktainsamling kombinerat med utvalda intervjuer. Arbetet kommer genomföras i nära samarbete med enheten för Policy och påverkan på We Effect. Följande metoder bör användas för att genomföra uppdraget:

 • Bred faktainsamling och kvalitetssäkring av fakta kring jämställdhet inom We Effects kärnområden, hållbar landsbygdsutveckling och värdigt boende. Detta kombineras med inläsning kring We Effects utvecklingssamarbete.
 • Intervjuer med relevanta aktörer inom We Effect och andra, närliggande biståndsorganisationer. Intervjuer utanför Sverige förväntas ske via Skype eller på annat sätt. Inga resor är planerade inom ramen för uppdraget.
 • Processleda workshop för att hjälpa We Effect hitta påverkansfrågor där organisationens mervärde maximeras.

Tidplan

Studien färdigställs senast 30 maj. Förslag till påverkansfrågor bör presenteras senast 15 juni. Konsulten uppdrags föreslå en konkret tidsplan för arbetet som en del av anbudet.

Profil på konsulten

Konsulten vi söker bör ha följande kvalifikationer:

 • Gedigen erfarenhet av projektledning
 • Aktuell och dokumenterad jämställdhetkompetens
 • God kunskap kring påverkansarbete, i Sverige och gärna även internationellt (EU och/eller globalt)
 • God kunskap inom utvecklingsfrågor och den svenska biståndsdebatten
 • Kunskap om landsbygdsutveckling och jordbruk i biståndet är meriterande
 • God kommunikatör i tal och skrift på svenska och engelska

Anbud

Anbud bör inkludera konsultens tolkning av uppdraget, förslag till tidsåtgång och budget, tidplan för uppdraget, CV och minst två skriftliga referenser (per konsult i fallet fler konsulter lämnar ett gemensamt anbud) från tidigare uppdragsgivare.

Anbud skickas till international@weeffect.se med kopia till Camilla.Lundberg.Ney@weeffect.se senast tisdag den 18 april, 08.00 på morgonen.

För ytterligare information, vänligen kontakta Camilla.Lundberg.Ney@weeffect.se