Resultat Östra Afrika 2017

I Östra Afrika präglades året av avslutningen av de fyra tidigare programmen och övergången till de två nya programmen inom värdiga bostäder och hållbar landsbygdsutveckling. Fokusområden kvarstår: att stärka kvinnornas ställning, både ekonomiskt och inom inflytande. Vi stärkte vår närvaro i Tanzania genom att öppna ett kontor i Dar es Salaam.

I Östra Afrika har programmet med finansiella tjänster avancerat under 2017. Nya spar- och lånegrupper har grundats i hela regionen, bland annat inom två nya jordbrukskooperativ i Uganda. Antalet spar- och lånegrupper inom landsbygdsutvecklingsprogrammet har ökat med 325% mellan 2014 och 2017.

Ökad inkomst för kvinnliga bönder

Bland östafrikanska bönder märks både förbättrad jämlikhet och ökade inkomster. Mjölkbönder i kenyanska BAMSCOS har på försök fördelat inkomsterna lika mellan makarna. Framgången har lett till att alla mjölkproducenter inom kooperativen nu ska omfattas av modellen. Kaffeodlare i Meru coffee i Kenya mer än fyrdubblade sin kaffeförsäljning, från 1,8 miljoner till 9,8 miljoner Kenyanska shillings under 2017, tack vare en effektiverad distributionskedja.

Fler kvinnliga politiker

Även inom påverkansarbetet syns We Effects jobb med jämställdhet. I Kakamega-länet i Kenya, drevs en kampanj finansierad av EU för att öka kvinnliga kandidaturer i fjolårets val. Inom kvinnonätverket Groots kandiderade 70 kvinnor i Kakamegas guvernörs-, senats- och länsval. Fyra av dem valdas in i länsförsamlingen, vilket kännbart ökar kvinnors inflytande i regionen.

Inom bostadsprojekten har framgång nåtts i framför allt Tanzania, men också i Uganda, där kvinnor getts rätt till att äga land.

Effekter:

  • Meru Dairy Union i Kenya har förhandlat fram ett garantipris för mjölken om 40 kenyanska shilling per liter. Detta har ökat mjölkböndernas inkomst med 125% sedan 2014 och intresset för mjölkproduktion växer.
  • Mikroförsäkringarnas popularitet ökade rekordartat ifjol, då antalet försäkringstagare inom kooperativen ökade från knappt 33 000 till 178 273 kvinnor, män och unga.
  • 4 514 spargrupper har grundats i Östra Afrika, av vilka 1 233 grupper är avsedda för ungdomar. Totalt nåddes 126 392 medlemmar, av vilka 85% är kvinnor.
  • För att främja rätten till land i Tanzania, har 600 tomter garanterats genom partnerorganisationer. 1 934 lagfarter har utfärdats, av vilka 187 var till kvinnor.
  • Rättshjälp och utbildning av samhällsobservatörer i Apac och Dokolo i Tanzania, har gett positiva resultat i 97 rättsfall där kvinnor tidigare varit offer för orättvisor.
  • Utbildningen av partnerorganisationerna har lett till medling i 256 rättsfall, där kvinnor garanterats sina rättigheter.
  • 20 hektar tomtmark har hittills köpts upp av kooperativ i Uganda.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av berättelser och nyheter.

{{ registrationMessage }}
*Dina uppgifter kommer behandlas i enlighet med GDPR. Läs mer här.