Rättighetsbaserat arbete

We Effect arbetar enligt en rättighetsbaserad metod. Detta betyder att våra program utvecklas i dialog med  partnerorganisationer och genomsyras av ansvar, transparens, icke-diskriminering och meningsfullt deltagande.

We Effects uppdrag är att bidra till ett hållbart utvecklingsarbete där människor som lever i fattigdom spelar en aktiv roll. Att använda en rättighetsbaserad approach (RBA, rights-based approach) betyder att vi ser kvinnor och män som aktiva rättighetsbärare, inte passiva mottagare av hjälp. Detta innebär också att vi kräver att stater respekterar och skyddar alla människors mänskliga rättigheter.

Rättighetsperspektivet fokuserar på att åtgärda de strukturella orsakerna bakom fattigdom och orättvisor, inte enbart symptomen. Först när människor är aktiva deltagare i arbetet har de möjligheten att öka sin egenmakt och styrka och därmed förbättra sina levnadsförhållanden och sina möjligheter att påverka i samhället.