Så hindrar våldet kvinnor från att få makt i Bolivia

<- Tillbaka till berättelsen om Emiliana

Situationen för kvinnor i Bolivia är motsägelsefull. Å ena sidan utgör kvinnor halva parlamentet, 49 procent, och sedan 2013 finns en omfattande lag som ska garantera kvinnor ett liv fritt från våld. Å andra sidan är det en del av vardagen att män kontrollerar kvinnor genom våld, i hemmet, i politiken, i hela samhället. Våldet och kontrollen blir ett högst påtagligt hinder för kvinnor att ta makten över sina egna liv och i samhället.

 • Få kvinnor på landsbygden har gått ut grundskolan, främst för att de inte anses behöva en utbildning. Det är vanligt att kvinnor gifter sig innan de är myndiga, många gånger som en önskan att lämna familjehemmet och bli självständiga. Istället blir de mammor i tidig ålder och fastnar i hemmet, för att vårda barn eller äldre släktingar. Offentlig barn- eller äldreomsorg finns sällan, varken i städerna eller landsbygden.
 • Det finns många värderingar och beteenden som legitimerar och upprätthåller våldet i samhället. 57 procent av befolkningen anser att männen har ansvaret att kontrollera kvinnornas beteende. 54 procent anser att våldtäkter beror på att kvinnorna klär sig för provokativt.
 • 75 procent av kvinnorna i Bolivia har någon gång under sitt liv utsatts för våld i hemmet. 7 av 10 kvinnor har blivit utsatta för sexuellt våld.
 • Brist på information och kunskap, samt normaliseringen av våldet, gör att mörkertalet troligtvis är enormt. Kvinnor är vana vid våld och anmäler därför inte.
 • Anmälningarna av mord på kvinnor har ökat lavinartat senaste åren, främst på grund av erkännande av feminicidios, kvinnomord, som ett särskilt brott. 2016 anmäldes 104 kvinnomord i Bolivia.

Våld mot kvinnor en akut fråga

Bolivia toppar den latinamerikanska statistiken när det gäller våld mot kvinnor och flickor, enligt UN Women är Bolivia det sämsta landet i Latinamerika att leva i som kvinna. Kvinnor mellan 18–30 år löper störst risk att drabbas av våld. Feminicidio, en benämning som betyder kvinnomord och innebär att en kvinna mördas på grund av att hon är kvinna, är den vanligaste dödsorsaken bland kvinnor i reproduktiv ålder.

2016 anmäldes fler än 30 000 fall av våld mot kvinnor, men mörkertalet är troligtvis stort då väldigt få kvinnor anmäler våld inom hemmet. Även straffriheten när det gäller våld mot kvinnor är omfattande, endast 8 procent av morden på kvinnor mellan åren 2008–2011 ledde till domar.

Folkvalda kvinnor är särskilt utsatta för politiskt våld, många trakasseras, hotas, misshandlas och tvingas avgå av manliga partikamrater och politiska motståndare.

16 former av våld mot kvinnor

Sedan 2013 finns en omfattande lag för att garantera kvinnor ett liv fritt från våld – Lag 348 – som syftar till att stärka de statliga insatserna mot våld mot kvinnor. Lagen erkänner 16 olika former av våld mot kvinnor.

 1. Fysiskt våld – alla handlingar som orsakar intern/extern tillfällig eller permanent skada.
 2. Feminicidio/kvinnomord – extrema våldshandlingar som orsakar en kvinnas död på grund av hennes kön.
 3. Psykologiskt våld – systematiska handlingar som hot och kontroll av kvinnors beteende och beslut som i sin tur kan resultera i minskad självkänsla, depression, psykisk instabilitet, förvirring och även självmord.
 4. Medialt – är det som produceras av massmedia genom användning av stereotypa bilder som förolämpar, diskriminerar, förnedrar eller hotar kvinnors värdighet.
 5. Symboliskt och/eller dolt – värderingar, symboler, ikoner, skyltar och sociala, ekonomiska, politiska, kulturella och religiösa restriktioner och övertygelser som ekonomiska, politiska, kulturella och religiösa övertygelser som förstärker diskriminering av kvinnor.
 6. Våld mot värdighet, ära och namn – all muntlig eller skriftlig framställning av förolämpning, förtal, ärekränkning, hot eller annat som nedvärderar, misskrediterar, nedvärderar, försämrar eller påverkar kvinnans namn, värdighet, heder och anseende.
 7. Sexuellt våld- ett beteende som äventyrar kvinnans sexuella självbestämmande, hotar eller begränsar rätten att utöva ett säkert och fritt sexliv.
 8. Våld mot de reproduktiva rättigheterna – en handling eller underlåtenhet som förhindrar, begränsar eller kränker kvinnors rätt till (i) information, rådgivning, omfattande vård och behandling under graviditet, förlossning, postpartum och amning; (ii) att fritt och ansvarsfullt välja antalet och avståndet mellan barnen; (iii) att välja säkra preventivmedel.
 9. Hälsorelaterat våld– alla diskriminerande, förödmjukande och avhumaniserande handlingar som förnekar eller begränsar tillgång till effektiv och omedelbar vård.
 10. Ekonomiskt våld – all handling som (i) underlåter att erkänna kvinnors egendom eller orsaka skador eller försämring av kvinnors tillgångar eller resurser; (ii) kontrollerar eller begränsar kvinnors inkomster eller berövar dem de nödvändiga medlen för att leva.
 11. Arbetsrelaterat våld – handlingar som förekommer inom arbetsplatsen där kvinnor diskrimineras, förödmjukas, hotas, hindras från att få eller bibehålla en anställning.
 12. Våld i utbildningssystemet – alla former av fysiska, psykiska eller sexuella kränkningar som begås mot kvinnor inom utbildningssystemet.
 13. Politiskt våld – handlingar där folkvalda kvinnor eller deras familjer pressas, förföljs, trakasseras eller hotas.
 14. Institutionellt våld – diskriminerande handlingar eller underlåtenhet av tjänstepersoner inom offentlig och privat sektor.
 15. Våld inom familjen – alla fysiska, psykiska eller sexuella trakasserier och kränkningar som begås mot kvinnor av make, ex-make, sambo, tidigare sambo, familj, föräldrar, ättlingar, systrar, bröder, eller indirekt besläktade.
 16. Brott mot fri sexualitet – alla handlingar med syfte att förhindra eller
  begränsa kvinnors rätt till att njuta av sin sexualitet eller som kränker kvinnans sexuella val.

Fakta om Bolivia

Den mångnationella staten Bolivia är ett land i centrala Sydamerika som blev självständigt från Spanien 1825. Landets närhistoria har präglats av politisk turbulens, auktoritära militärregimer, samt stora ojämlikheter mellan mestisos och ursprungsfolken. Folkmajoriteten i landet, ca 60 procent, tillhör olika ursprungsbefolkningar.

Trots stora naturresurser är landet ett av de fattigaste i Latinamerika.

Sedan 2006 är Evo Morales från partiet MAS (Movimiento al Socialismo) folkvald president i Bolivia. Morales är Bolivias första president från en ursprungsbefolkning.

I kongressens två kammare är 17 av 36 senatorerna kvinnor och 63 av 130 parlamentsledamöter kvinnor. Samtidigt är endast 6,5 procent av alla borgmästare kvinnor.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av berättelser och nyheter.

{{ registrationMessage }}
*Dina uppgifter kommer behandlas i enlighet med GDPR. Läs mer här.