Våra regioner

Latinamerika

 Vi vill att fler småskaliga bönder i Latinamerika ska kunna leva av sitt jordbruk och att hållbara metoder, som värnar om människa och miljö, används. Vi stöttar människor som går samman i bostadskooperativ för att tillsammans bygga värdiga bostäder och påverka myndigheter och regeringar att fatta beslut som gynnar fattiga människor. Strävan efter jämställdhet genomsyrar vårt arbete - minst hälften av biståndet ska gå till att bekämpa kvinnors fattigdom.

Bolivia

We Effect stödjer  lokala bondeorganisationer och kooperativ så att de blir bättre på att erbjuda sina medlemmar service som rådgivning och utbildning och på så sätt kan leva av sitt jordbruk. Stöd går även till bostadskooperativ, vars medlemmar hjälps åt att tillsammans bygga nya bostäder enligt en kooperativ bostadsmodell.  We Effect stödjer även arbete för ökad jämställhet i kooperativ genom att exempelvis jämställdhetspolicies tas fram, kvinnor får utbildning i sina rättigheter  och en ökad representation i styrelser.  I Bolivia arbetar We Effect efter rättvisa resurser-principen och ser till att minst hälften av biståndet riktas till kvinnor.

El Salvador

We Effect stödjer lokala bostadskooperativ där medlemmarna tillsammans bygger sina bostäder enligt en kooperativ bostadsmodell som fokuserar på självbestämmande, gemensamt byggande och kollektivt ägande. Kooperativen bedriver lobbyarbete mot  beslutsfattare för att få igenom en ny bostadslag som underlättar för fattiga att få tillgång till en bostad.  We Effects stöd går även till lokala bondeorganisationer och kooperativa intresseorganisationer så att de kan försvara bönders intressen. I El Salvador arbetar We Effect efter rättvisa resurser principen och ser till att minst hälften av biståndet riktas till kvinnor.

Guatemala

We Effects stöd till bondeorganisationer och kooperativ används bland annat till att utbilda småskaliga bönder att odla flera olika grödor för att bli mindre såbara om skördar slår fel och vinsten går förlorad. Stöd går också till arbete för att nå ökad jämställdhet i kooperativ, exempelvis genom lobbyarbete för att förändra lagar så att kvinnor lättare kan bli medlemmar. We Effect stödjer även bostadskooperativ där medlemmarna tillsammans bygger sina bostäder enligt en kooperativ bostadsmodell som fokuserar på självbestämmande, gemensamt byggande och kollektivt ägande. Stöd går även till bonde- och ursprungsfolksorganisationer som driver frågor kring naturresurser och rätten till mark. I Guatemala arbetar We Effect efter rättvisa resurser-principen och ser till att minst hälften av biståndet riktas till kvinnor. Sedan den 1 januari 2015 ligger We Effects regionkontor för Latinamerika i Guatemala.

Honduras

We Effects stöd går till lokala bondeorganisationer och kooperativa intresseorganisationer så att de kan försvara bönders intressen.  De blir också bättre på att erbjuda sina medlemmar service så som lån, rådgivning och utbildning. We Effect  stödjer även bostadskooperativ  där medlemmarna tillsammans bygger sina bostäder enligt en kooperativ bostadsmodell som fokuserar på självbestämmande, gemensamt byggande och kollektivt ägande. Stöd går även till bondeorganisationer som driver frågor kring rätten till mark. Människor som lever i fattigdom får kunskap om sina rättigheter och om lokal demokrati, så att de kan öka sitt inflytande gentemot makthavare. Organisationerna får kunskap i till exempel lobbying, så att de blir ännu bättre på att arbeta för att försvara landsbygden och dess invånare. I Honduras arbetar We Effect efter rättvisa resurser-principen och ser till att minst hälften av biståndet riktas till kvinnor.

Nicaragua

We Effect stödjer lokala bostadskooperativ där medlemmarna tillsammans bygger sina bostäder enligt en kooperativ bostadsmodell som fokuserar på självbestämmande, gemensamt byggande och kollektivt ägande. Kooperativen bedriver lobbyarbete mot  beslutsfattare för att fattiga människor ska få tillgång till statliga krediter för bostadsbyggande. We Effects stöd går även till lokala bondeorganisationer och kooperativ. Bönderna får kunskap om hur de kan utveckla sina småskaliga jordbruk så att de får större skördar, lära sig driva hållbart jordbruk och hitta en marknad för sina produkter. Stöd ges även till bondekvinnors intresseorganisationer för lobbyarbete kring att göra lagar som reglerar jordägande och kooperativs verksamhet mer jämställda. I Nicaragua arbetar We Effect efter rättvisa resurser principen och ser till att minst hälften av biståndet riktas till kvinnor.

Paraguay

We Effects stöd går till lokala bondeorganisationer och kooperativa intresseorganisationer så att de kan försvara bönders intressen. De blir också bättre på att erbjuda sina medlemmar service så som rådgivning och utbildning. We Effect  stödjer även bostadskooperativ där medlemmarna tillsammans bygger sina bostäder enligt en kooperativ bostadsmodell som fokuserar på självbestämmande, gemensamt byggande och kollektivt ägande. Stöd går även till bonde och ursprungfolksorganisationer som driver frågor kring rätten till mark. Människor som lever i fattigdom får kunskap om sina rättigheter och om lokal demokrati, så att de kan öka sitt inflytande gentemot makthavare.  Stöd ges även till att sprida kunskaper bland bondeorganisationer om att driva hållbart och ekologiskt jordbruk och om vikten av att odla för familjens eget bruk om skördar slår fel och vinsten uteblir. I Paraguay arbetar We Effect efter rättvisa resurser-principen och ser till att minst hälften av biståndet riktas till kvinnor.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av berättelser och nyheter.

{{ registrationMessage }}
*Dina uppgifter kommer behandlas i enlighet med GDPR. Läs mer här.