Mål för en hållbar värld

We Effect arbetar för en värld fri från fattigdom och orättvisa – men vi gör det inte ensamma. För att vara så effektiva som möjligt, låter vi våra strategiska ambitioner gå hand i hand med de Globala målen för hållbar utveckling som har antagits av FN:s 193 medlemsstater.

De sammanlagt 17 målen utgör en gemensam utvecklingsagenda med åtaganden för stater, företag och civilsamhällesorganisationer. Målen förenar därmed We Effect, våra svenska medlemsorganisationer och våra partnerorganisationer runt om i världen.

Under strategiperioden 2017–2021 bidrar We Effect specifikt till uppfyllandet av tre globala mål och de tre prioriterade undermål som presenteras nedan.

 

INGEN FATTIGDOM

Delmål 1.4: Senast 2030 säkerställa att alla män och kvinnor, i synnerhet de fattiga och de utsatta, har lika rätt till ekonomiska resurser, tillgång till grundläggande tjänster, möjlighet att äga och kontrollera mark och andra former av egendom samt tillgång till arv, naturresurser, lämplig ny teknik och finansiella tjänster, inklusive mikrokrediter.

 

INGEN HUNGER

Delmål 2.4: Senast 2030 uppnå hållbara system för livsmedelsproduktion samt införa motståndskraftiga jordbruksmetoder som ökar produktiviteten och produktionen, som bidrar till att upprätthålla ekosystemen, som stärker förmågan till anpassning till klimatförändringar, extrema väderförhållanden, torka, översvämning och andra katastrofer och som successivt förbättrar mark- och jordkvaliteten.

 

JÄMSTÄLLDHET

Delmål 5.a: Genomföra reformer för att ge kvinnor lika rätt till ekonomiska resurser, möjlighet att äga och kontrollera mark och andra former av egendom samt tillgång till finansiella tjänster, arv och naturresurser, i enlighet med nationell lagstiftning.

 

We Effects biståndsprogram rapporterar mot dessa mål på årlig basis. Rapporteringen bygger på kvalitativ analys, vilket innebär att vi inte bygger upp nya system för att göra exakta beräkningar, utan stödjer oss på redan befintliga system hos våra partnerorganisationer.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av berättelser och nyheter.

{{ registrationMessage }}
*Dina uppgifter kommer behandlas i enlighet med GDPR. Läs mer här.