Pedagogisk översikt över lektionerna

John Mwaniki är medlem i kooperativet Gikama i Kenya, som odlar bananer. Foto: Anders Hansson.
John Mwaniki är medlem i kooperativet Gikama i Kenya, som odlar bananer. Foto: Anders Hansson.
We Effect vill sprida kunskap om det hållbara och småskaliga jordbruket som en nödvändig och effektiv väg för att bekämpa fattigdom och hunger.

Med hjälp av filmer, texter, informationsgrafik och varierade metoder vill vi skapa lektioner som väcker intresse för jordbruk som en väg ur fattigdom.

Vi hoppas att lektionerna kommer bidra med nya vinklar på fattigdom och hunger och stimulera till många givande samtal om situationen i världen.

Materialet består av åtta lektioner:

 1. Kavla upp ärmarna – en debattartikel
 2. Satsa på kvinnorna – en presentation
 3. Nyckeln till att utrota fattigdomen – en analys
 4. Texten som jag helst inte ville skriva – en insändare
 5. Ana och marknaden – lyssna, reflektera och diskutera
 6. När världens värsta tyfon slog till mot Filippinerna -lyssna, reflektera och diskutera
 7. Theresa, Elizabeth och Edith kämpar för rätten till mark – lyssna, reflektera och diskutera
 8. Instagram: Agenda 2030 i klassrummet – lyssna/titta, reflektera, ställ frågor

PEDAGOGISK ÖVERSIKT

Lektion 1: Kavla upp ärmarna

Lektionen baseras på en debattartikel av Anneli Rogeman (fd vd We Effect) om jordbrukets betydelse för att nå de globala målen. Eleverna får läsa en debattartikel och kontinuerligt reflektera över texten.

Lektion 2: Satsa på kvinnorna

Lektionen fokuserar på jämställdhet. Ökad jämställdhet är en av de viktigaste frågorna för att lyfta människor ur fattigdom. I den här lektionen läggs större vikt vid presentationen än i de andra lektionerna.

Lektion 3: Nyckeln till att utrota fattigdomen

Under lektionen får eleverna analysera satsningar inom jordbruk och beskriva vilka effekter de ger. Eleverna får arbeta med en modell för att beskriva orsaker, problem, konsekvenser och åtgärder. Den tillhörande texten tar upp hur satsningar på jordbruk bidrar till att lyfta människor ur fattigdom och misär.

Lektion 4: PS. Texten som jag helst inte ville skriva

Lektionen inleds med att eleverna får lyssna på en podcast. Podcasten illustrerar den sorgliga verkligheten bakom fattigdom och hunger. I lektionens andra del får eleverna skriva en argumenterande text i form av en insändare.

Lektion 5: Ana och marknaden

I en pod möter vi Ana Mejía Chococ som bor i den lilla byn Tierra Linda i Guatemala. I mötet med Ana hör vi hur fattigdom och traditionella könsroller påverkar livet för människorna som bor där.

Lektion 6: När världens värsta tyfon slog till mot Filippinerna

Lektionen utgår från en pod om Juvelyn som bor på Filippinerna. I mötet med Juvelyn hör vi hur naturkatastrofer, fattigdom och våld har varit en del av hennes liv och hur hon har kämpat vidare för att skapa en bättre framtid för sina barn.

Lektion 7: Theresa, Elizabeth och Edith kämpar för rätten till mark

Lektionen inleds med en pod om Theresa, Elizabeth och Edith som bor i Zimbabwe. I mötet med dem hör vi hur traditionella könsroller och traditionell rätt påverkar dem och vad de gör för att bryta mönstret.

Lektion 8: Instagram: Agenda 2030 i klassrummet

En serie korta videos på Instagram om livet för unga i Moldavien och Kenya. Genom berättelserna lär vi oss om ungdomarnas utmaningar i de fattiga områdena där de bor och hur de genom att gå samman med andra ungdomar i kooperativ försöker förbättra sin situation. Bland annat adresseras frågor om brist på pengar, värdigt boende, jämställdhet och inflytande.

 • Följ kontot Utmana fattigdomen på Instagram
  Genom att följa kontot under pågående kampanjperiod kan ni interagera med personal från We Effect, både i Sverige, Moldavien och Kenya direkt via kommentarsfältet i Instagram-appen.
 • Uppgifter som förberedelse
  Inför kampanjperioden kan ni förbereda er genom att arbeta med uppgifterna i elevmaterialet.
 • Lärarhandledning
  Länk till PDF med lärarhandledning.

KOPPLING TILL KURSPLANER

Övningarna kan användas inom flera ämnen både på gymnasiet och i årskurs 7-9. Den enskilda läraren avgör bäst själv hur hen vill koppla elevernas arbete och prestationer till ämnes- och kursplaner. Här redogör vi för kopplingen till ämnet samhällskunskap på gymnasiet.

De kurser på gymnasiet som ingår i ämnet är:

•Samhällskunskap 1a1, 50 poäng
•Samhällskunskap 1a2, 50 poäng
•Samhällskunskap 1b, 100 poäng
•Samhällskunskap 2, 100 poäng
•Samhällskunskap 3, 100 poäng
•Internationell ekonomi, 100 poäng
•Internationella relationer, 100 poäng

Kopplingar till ämnets syfte:

… eleverna breddar, fördjupar och utvecklar kunskaper om människors livsvillkor med utgångspunkt i olika samhällsfrågor.

I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om frågor som berör makt, demokrati, jämställdhet…

Eleverna ska ges möjlighet att utveckla ett vetenskapligt förhållningssätt till samhällsfrågor och en förståelse av det vetenskapliga arbetet med samhällsfrågor.

Genom undervisningen ska eleverna även ges möjlighet att uttrycka kunskaper och uppfattningar såväl muntligt som skriftligt samt med hjälp av modern informationsteknik.

Undervisningen i ämnet samhällskunskap ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 • Kunskaper om demokrati och de mänskliga rättigheterna såväl de individuella som de kollektiva rättigheterna, samhällsfrågor, samhällsförhållanden samt olika samhällens organisation och funktion från lokal till global nivå utifrån olika tolkningar och perspektiv.
 • Kunskaper om historiska förutsättningars betydelse samt om hur olika ideologiska, politiska, ekonomiska, sociala och miljömässiga förhållanden påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer.
 • Förmåga att analysera samhällsfrågor och identifiera orsaker och konsekvenser med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder.
 • Förmåga att söka, kritiskt granska och tolka information från olika källor samt värdera källornas relevans och trovärdighet.
 • Förmåga att uttrycka sina kunskaper i samhällskunskap i olika presentationsformer.

Här redogör vi för kopplingen till centralt innehåll i kursplanen för samhällskunskap i årskurs 7-9.

 • De mänskliga rättigheterna inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen. Deras innebörd och betydelse samt diskrimineringsgrunderna i svensk lag.
 • Olika organisationers arbete för att främja mänskliga rättigheter.
 • Hur mänskliga rättigheter kränks i olika delar av världen.
 • Demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhä Etiska och demokratiska dilemman som hänger samman med demokratiska rättigheter och skyldigheter, till exempel gränsen mellan yttrandefrihet och kränkningar i sociala medier.
 • Hur länders och regioners ekonomier hänger samman och hur olika regioners ekonomier förändras i en globaliserad värld.
 • Skillnader mellan människors ekonomiska resurser, makt och inflytande beroende på kön, etnicitet och socioekonomisk bakgrund. Sambanden mellan socioekonomisk bakgrund, utbildning, boende och välfä Begreppen jämlikhet och jämställdhet.
 • Aktuella samhällsfrågor, hotbilder och konflikter i Sverige och vä FN:s syfte och huvudsakliga uppdrag, andra former av internationell konflikthantering och folkrätten i väpnade konflikter.