Pedagogisk översikt över lektionerna

John Mwaniki är medlem i kooperativet Gikama i Kenya, som odlar bananer. Foto: Anders Hansson.
John Mwaniki är medlem i kooperativet Gikama i Kenya, som odlar bananer. Foto: Anders Hansson.

We Effect vill sprida kunskap om det hållbara och småskaliga jordbruket som en nödvändig och effektiv väg för att bekämpa fattigdom och hunger.

Med hjälp av filmer, texter, informationsgrafik och varierade metoder vill vi skapa lektioner som väcker intresse för jordbruk som en väg ur fattigdom.

Vi hoppas att lektionerna kommer bidra med nya vinklar på fattigdom och hunger och stimulera till många givande samtal om situationen i världen.

Materialet består av fyra lektioner:

  1. Kavla upp ärmarna – en debattartikel
  2. Satsa på kvinnorna – en presentation
  3. Nyckeln till att utrota fattigdomen – en analys
  4. PS. Texten som jag helst inte ville skriva – en insändare

PEDAGOGISK ÖVERSIKT

Kavla upp ärmarna

Lektionen baseras på en debattartikel av Anneli Rogeman (VD We Effect) om jordbrukets betydelse för att nå de globala målen. Eleverna får läsa en debattartikel och kontinuerligt reflektera över texten.

Satsa på kvinnorna

Lektionen fokuserar på jämställdhet. Ökad jämställdhet är en av de viktigaste frågorna för att lyfta människor ur fattigdom. I den här lektionen läggs större vikt vid presentationen än i de andra lektionerna.

Nyckeln till att utrota fattigdomen

Under lektionen får eleverna analysera satsningar inom jordbruk och beskriva vilka effekter de ger. Eleverna får arbeta med en modell för att beskriva orsaker, problem, konsekvenser och åtgärder. Den tillhörande texten tar upp hur satsningar på jordbruk bidrar till att lyfta människor ur fattigdom och misär.

PS. Texten som jag helst inte ville skriva

Lektionen inleds med att eleverna får lyssna på en podcast. Podcasten illustrerar den sorgliga verkligheten bakom fattigdom och hunger. I lektionens andra del får eleverna skriva en argumenterande text i form av en insändare.

KOPPLING TILL KURSPLANER

Övningarna kan användas inom flera ämnen både på gymnasiet och i årskurs 7-9. Den enskilda läraren avgör bäst själv hur hen vill koppla elevernas arbete och prestationer till ämnes- och kursplaner. Här redogör vi gör kopplingen till ämnet samhällskunskap på gymnasiet.

De kurser på gymnasiet som ingår i ämnet är:

•Samhällskunskap 1a1, 50 poäng
•Samhällskunskap 1a2, 50 poäng
•Samhällskunskap 1b, 100 poäng
•Samhällskunskap 2, 100 poäng
•Samhällskunskap 3, 100 poäng
•Internationell ekonomi, 100 poäng
•Internationella relationer, 100 poäng

Kopplingar till ämnets syfte:

… eleverna breddar, fördjupar och utvecklar kunskaper om människors livsvillkor med utgångspunkt i olika samhällsfrågor.

I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om frågor som berör makt, demokrati, jämställdhet…

Eleverna ska ges möjlighet att utveckla ett vetenskapligt förhållningssätt till samhällsfrågor och en förståelse av det vetenskapliga arbetet med samhällsfrågor.

Genom undervisningen ska eleverna även ges möjlighet att uttrycka kunskaper och uppfattningar såväl muntligt som skriftligt samt med hjälp av modern informationsteknik.

Undervisningen i ämnet samhällskunskap ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

  • Kunskaper om demokrati och de mänskliga rättigheterna såväl de individuella som de kollektiva rättigheterna, samhällsfrågor, samhällsförhållanden samt olika samhällens organisation och funktion från lokal till global nivå utifrån olika tolkningar och perspektiv.
  • Kunskaper om historiska förutsättningars betydelse samt om hur olika ideologiska, politiska, ekonomiska, sociala och miljömässiga förhållanden påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer.
  • Förmåga att analysera samhällsfrågor och identifiera orsaker och konsekvenser med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder.
  • Förmåga att söka, kritiskt granska och tolka information från olika källor samt värdera källornas relevans och trovärdighet.
  • Förmåga att uttrycka sina kunskaper i samhällskunskap i olika presentationsformer.