Ann Linde: Jämställdhet avgörande för att bekämpa hungern

Ann Linde och Damaris Ruiz, programchef för We Effect i Nicaragua

Sveriges utrikesminister Ann Linde deltog under Vi-skogens och We Effects första digitala och globala kick-off. Hon betonade vikten av samarbete och jämställdhet för att möta ökande hunger, fattigdom och klimatkrisen, som förvärras av coronapandemin.

Den svenska utrikesministern påpekade hur Covid-19 hade bidragit till ökad hunger och matosäkerhet runt om i världen, liksom en ökning av extrem fattigdom för första gången på decennier. Som We Effect och Vi-skogen ofta har påpekat är de flesta människor som lever i fattigdom också kvinnor.

– Vi måste fortsätta att förespråka ökad jämställdhet och kvinnors och flickors fulla åtnjutande av mänskliga rättigheter, inklusive sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, sa ministern.

För att arbeta för att uppnå detta är Sverige engagerat i en global aktionskoalition för ekonomisk jämställdhet. Ett annat starkt fokus för den svenska regeringen är Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa, där Ann Linde har utsetts till ordförande nu. I detta arbete vill Sverige se till att främja jämställdhet i en bred transatlantisk region.

– Civilsamhällesorganisationer som We Effect och Vi-skogen kan bidra till att målen för vår feministiska utrikespolitik omsätts i konkreta åtgärder på fältet. Arbetet ni gör, med investeringar i investeringar i kooperativa arrangemang, småskaliga jordbrukare och trädplantering, är viktiga åtgärder för att mildra den snedvridande effekten av den pågående krisen på kvinnliga jordbrukare och mot hunger, matosäkerhet och fattigdom. Det hjälper också till att säkra landrättigheter för kvinnliga jordbrukare, sade Ann Linde.

I kölvattnet av Covid-19-pandemin har det demokratiska utrymmet krympts ned ytterligare. Regeringen förstärker därför arbetet för demokratibistånd, inklusive att bidra till den internationella diskussionen om den inverkan Covid-19-pandemin har på mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatsprincipen.

En annan viktig fråga för den svenska regeringen är naturligtvis klimatförändringen. Här måste kopplingen mellan klimatförändringar och andra områden analyseras och betonas ytterligare. Utrikesministern tog också upp detta under sitt anförande:

”Förhållandet mellan klimatförändringar, förlusten av biologisk mångfald, havsnivåhöjning, utarmningen av haven, mat, dålig hälsa och fattigdom är dubbelt. Ohållbar matproduktion bidrar till större utsläpp av växthusgaser och vattenbrist och ökad risk för zoonotiska infektioner. Klimatförändringar har också en skadlig inverkan på biologisk mångfald och ekosystemtjänster och minskar den växtbaserade livsmedelsförsörjningen. Vi måste ta itu med klimatförändringarnas inverkan på livsmedelssäkerheten från båda håll”, sa hon.

Den svenska regeringen lanserade därför nyligen ett initiativ för mer fokus på biologisk mångfald i Sveriges internationella utvecklingssamarbete. Det kommande United Nations Food Systems Summit, där Sverige kommer att delta, kommer förhoppningsvis också att visa sig vara transformativt i detta avseende.

Nästa segment av mötet med utrikesministern bestod av en frågestund med ministern, där ett antal frågor ställdes till henne från anställda hos båda organisationerna.

Elizabeth Mwiyeria, landschef i Kenya med Vi-skogen, frågade hur Sverige bättre kan stödja bönder inom hållbart småjordbruk, särskilt kvinnliga jordbrukare, i låginkomstländer?

Ann Linde gav några exempel på svenska utvecklingsåtaganden och tillade:

– För att bättre stödja småbrukare måste vi se på de utmaningar som dessa jordbrukare står inför ur ett helhetsperspektiv. Investeringar för att stödja småbrukare måste därför överväga de viktiga synergierna mellan klimatförändringar, biologisk mångfald, kön, jämställdhet och livsmedelssäkerhet, sade hon.

Ann Linde lovade vidare att återvända till We Effect och Vi-skogen med en inbjudan till dialog för en handlingsplan för ekonomisk jämställdhet.

Diamantino Nhampossa, landschef i Moçambique för We Effect, frågade hur Sverige kan bidra till att stödja Moçambique och andra länder som är extra hårt drabbade av klimatförändringarna?

– År 2022 firar världen 50-årsjubileet för den första FN-konferensen om den mänskliga miljön som hölls i Stockholm. Så vi kommer att vara värd för högnivåmötet Stockholm 50+ för att förbättra åtgärder och skapa en hållbar transformation, sade Ann Linde.

För att ytterligare bidra till att hantera allvarliga effekter av klimatförändringen kommer Sverige att kanalisera en del av sitt utvecklingsstöd till projekt som syftar till att stödja hållbar förvaltning av ett lands naturresurser och jordbruksmetoder som är mer motståndskraftiga mot klimatförändringar, samt tillgång till förnybar energi.

Därefter frågade Kisha Beringuela, Advocacy Officer hos We Effect på Filippinerna, vad man kunde göra för att se till att företag respekterar mänskliga rättigheter? Behöver Sverige också en lag för företag om så kallad ”due diligence” för mänskliga rättigheter?

– Det primära ansvaret för att respektera, skydda och upprätthålla mänskliga rättigheter vilar på staten. Företag har fortfarande ett ansvar för att respektera mänskliga rättigheter och vi förväntar oss att svenska företag följer de befintliga FN- och OECD-riktlinjerna. Sverige välkomnar Europeiska kommissionens initiativ att lägga fram ett förslag till en EU-lagstiftning om tillbörlig aktsamhet om mänskliga rättigheter, svarade Ann Linde.

Sian K. Maseko, Senior Gender Advisor för We Effect, frågade sedan vad Sverige kan göra för att förespråka ett ännu starkare feministiskt svar på coronapandemin, inklusive fokus på kvinnor på landsbygden i låginkomstländer?

– Vi måste se till att politik som utformas som svar på Covid-19-pandemin tar hänsyn till jämställdhetsaspekter. Vi prioriterar att sträva efter ekonomiska och sociala reformer för jämställdhet för att eliminera diskriminerande lagstiftning, jämställdhetspolitik på arbetsmarknaden och en feministisk handelspolitik, sade Ann Linde.

Utrikesministern uttryckte också sitt tack till We Effect för organisationens engagemang i den feministiska utrikespolitiken och i regeringens dialogmöten med We Effect och andra aktörer. En ny feministisk utrikespolitik kommer att utvecklas nu för 2021.

Ann Linde och Damaris Ruiz, programchef för We Effect i Nicaragua

, meddelade sedan ministern att We Effect har tvingats avveckla sin verksamhet från Nicaragua på grund av den nya ”Foreign Agent Law” i landet. Hon frågade också vilken roll Sverige och EU kan spela i kampen mot det krympande medborgarutrymmet?

-Som ett led i vår strävan för demokrati intensifierar vi vårt arbete för att försvara demokratin globalt. Vi arbetar med partners runt om i världen, inklusive transregionala grupper av partners som är engagerade i detta. Kriser som Covid-19-pandemin riskerar att ytterligare förstärka det krympande demokratiska rummet och får inte ses som en ursäkt för onödiga begränsningar av demokrati och mänskliga rättigheter, svarade Ann Linde.

Hon påpekade också att mer än 25 procent av det svenska utvecklingsbiståndet går till att stärka mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatsprincipen i partnerländerna. Mycket av detta stöd kanaliseras genom det civila samhället. När det gäller Nicaragua specifikt sätter den svenska regeringen press på den nicaraguanska regeringen för att stoppa förtrycket av politiska motståndare, demonstranter, journalister och civilsamhället.