Ny rapport: Storsatsningar på jordbruk avgörande för att nå nya FN-mål

Kraftfulla satsningar på jordbruket i fattiga länder krävs för att nå de nya FN-målen om att utrota hunger och fattigdom före 2030. Det är slutsatsen i en ny rapport som biståndsorganisationen We Effect idag överlämnade till landsbygdsminister Sven-Erik Bucht. Rapporten har tidigare överlämnats i Filippinerna och Palestina; fler länder följer inom kort.

Anneli Rogeman, vd för We Effect och Sven-Erik Bucht, landsbygdminister.
Anneli Rogeman, vd för We Effect och Sven-Erik Bucht, landsbygdminister.

I höstas beslutade världens politiska ledare om FN:s nya globala hållbarhetsmål (SDG). We Effects nya rapport ”Jordbruk som minskar fattigdom” konstaterar att ökade biståndssatsningar på hållbart och småskaligt jordbruk är helt avgörande för att nå de högst prioriterade målen om att utrota fattigdom och hunger till år 2030.
– Närmare 800 miljoner män, kvinnor och barn lägger sig hungriga ikväll, de flesta lever på landsbygden och är beroende av jordbruket för sin överlevnad. Att öka stödet till småskaliga jordbrukare är helt avgörande för att nå FN-målen och utrota fattigdom och hunger före 2030. Sverige kan spela en viktig roll genom att öka satsningar på jordbruket inom biståndet, säger Anneli Rogeman, vd We Effect.

Rapporten, som överlämnas till politiskt förtroendevalda personer i fyra världsdelar, betonar följande:

    • Satsa på jordbruket. Studier visar att stöd till jordbruket är effektiv fattigdomsbekämpning. Tillväxt inom jordbruket i fattiga länder kan vara fem till tio gånger så effektivt som tillväxt inom andra sektorer när det gäller att minska fattigdom. År 2014 gick enbart tre procent av Sveriges bistånd till jordbruket.
    • Jordbruket måste bli grönare. Satsa på socialt, ekonomiskt, klimat- och miljömässigt hållbart jordbruk som bygger starka samhällen. Världens olika länder kan bidra genom att föra en politik för ett mer effektivt och hållbart jordbruk med en mångfald av grödor och produktionsmetoder.
    • Ge kvinnorna makt. De utgör mer än hälften av den fattigaste befolkningen på landsbygden och alltmer ansvar för jordbruk och matproduktionen läggs på kvinnorna. Det är av avgörande betydelse att kvinnor är delaktiga i beslut som rör jordbrukets utveckling såsom hur vi ska få tillstånd en rättvis fördelning av den biologiska mångfaldens nyttigheter. Fattiga kvinnors ställning behöver stärkas och deras kunskaper, färdigheter och erfarenheter tas tillvara.

– Enligt FNs livsmedelsorgan FAO är skördarna 20-30 procent högre i jordbruk som kontrolleras av män. Det beror på att män ofta har bättre tillgång till arbetskraft, information, insatsvaror och maskiner. Det måste ändras. Förutom att kvinnliga bönder har rätt till samma möjligheter som sina manliga kollegor så skulle det dessutom leda till att skördarna ökar och att maten räcker till fler, säger Anneli Rogeman, vd We Effect.