Sida bryter sina avtal med civilsamhället

Foto: Wikimedia Commons

Sida har muntligen meddelat att de säger upp avtal med We Effect, men att vi kommer att få möjlighet att söka om samma pengar. Detta förfarande innebär ett enormt slöseri av svenska skattemedel och ett svek mot de företag och privatpersoner som samlat in pengar till We Effects verksamhet.

Sida har muntligt meddelat att We Effects nuvarande avtal inom strategin för folkrörelsebiståndet (CSO-strategin), alltså det bistånd som görs med svenska folkrörelsens biståndsorganisationer, kommer att sägas upp vid årsskiftet. För We Effect handlar det om finansiering på 790 miljoner kronor för perioden 2023–2027. Det är en stor del av vår verksamhet för att bekämpa hunger genom hållbar, lokal matförsörjning och ekonomisk utveckling. Beslutet drabbar våra lokala partnerorganisationer, som sammantaget når nio miljoner människor i 19 länder.

Enligt den muntliga information vi fått från Sida kommer de att bryta sitt avtal med oss och i stället uppmanas vi att söka om samma pengar, men nu utifrån regeringens nya biståndspolitiska prioriteringar med fokus på företagande och handel. För We Effects del innebär detta sannolikt inte någon större skillnad – vi har jobbat med stöd till kooperativt företagande i 65 år.

Kostsamma konsekvenser för vår verksamhet
Sidas förfarande skapar osäkerhet och innebär ett enormt slöseri med svenska skattemedel och pengar som svenska folket har samlat in till We Effect och andra organisationers biståndsverksamhet. I och med att Sida säger upp avtalet med We Effect behöver vi i vår tur bryta uppemot 150 avtal med lika många organisationer i 19 av våra 20 verksamhetsländer. Det betyder att både vi och våra partnerorganisationer kommer behöva ägna de kommande månaderna åt att avbryta pågående verksamhet, hantera administration och skriva nya ansökningar i stället för det arbeta för mattrygghet och ekonomisk utveckling.

We Effect är inte ensamma. Alla Sidas 17 strategiska partnerorganisationer (SPO) står inför samma verklighet. Sidas förfarande skadar våra relationer till de lokala partner som vi arbetar med och som förväntar sig att vi levererar på ingångna avtal. Sidas förfarande skadar också relationen till våra medlemmar i Sverige; alla de kunder, medlemmar och anställda inom de svenska kooperativa företagen och  organisationer som donerat pengar till We Effect för att genomföra bistånd. Tillsammans med den minskade finansieringen 2023 riskerar svenskt bistånd snart en allvarlig förtroendekris.

– Den här processen förstör resultaten av svenskt bistånd och innebär ett enormt slöseri med både mänskliga och ekonomiska resurser. Nu tvingas vi riva upp ingångna avtal med runt 150 organisationer. Och de som betalar priset är de fattiga människor vi jobbar för att stödja. Det är varken effektivt eller hållbart och riskerar att försämra Sverigebilden ute i världen, säger Anna Tibblin, generalsekreterare för We Effect.

Omdaningen stannar inte vid upprivna avtal. Regeringens nya strategi riktas inte längre specifikt till biståndsorganisationer förankrade i de svenska folkrörelserna. I stället öppnar man upp för ansökningar från organisationer från hela världen. Det är positivt med breddad finansiering, men det innebär också att mervärdet av svenskt folkrörelsebistånd riskerar att gå förlorad. Det vore djupt beklagligt. Svenska folkrörelser bedriver ett bistånd förankrat i den svenska folkviljan och som under många år har utvecklats som ett folk-till-folk engagemang  i samarbete med folkrörelser i andra länder där mer än pengar investeras. Civilsamhällets demokratiska arbetssätt, organisering och kapacitetsutveckling innebär ett unikt strategiskt mervärde i biståndet.

– Uppdraget för We Effects styrelse är att säkra en fortsatt hållbar och robust organisation. Till nu har vi sett det som något positivt att ha staten som en av våra största uppdragsgivare och finansiärer. Det har gett oss stabila förutsättningar att stödja företagsutveckling och hungerbekämpning med långa planeringshorisonter. Om inget ändras kommer vi tyvärr behöva omvärdera den positionen, säger Lotta Folkesson, styrelseordförande för We Effect och ordförande i LRF Västerbotten.

We Effect inväntar nu svar på ett antal avgörande frågor från Sida. Hur de svarar kommer på flera sätt påverka We Effects framtida verksamhet och vilken relation och exponering vi vågar ha mot Sida. Vi hoppas att regeringen hörsammar organisationernas kritik och avkräver Sida att finner en väg framåt där Reformagendan kan genomföras kontrollerat och ordnat, med respekt för biståndets genomförare, människorna vi stödjer och skattebetalarna som finansierar vårt arbete.