Tillräcklig näring ger friska barn i Niassa, Moçambique

Fatma Ali Foto Niclas Ericsson
Fatma Ali Foto Niclas Ericsson
För små barn är bristen på mat ett av det största hoten mot deras hälsa och överlevnad. We Effect och Världens Barn ska nu tillsammans med hälsodepartementet i Niassaprovinsen i Moçambique arbeta för bekämpa undernäring för barn under fem år. Målet är att minska andelen barn som lider av kronisk undernäring från 43 till 30 procent fram till 2021.

Mer än var tredje barn som dör före sin femte födelsedag dör av kronisk undernäring. I Moçambique är nästan hälften av alla barn drabbade. Niassaprovinsen har den tredje högsta nivån i hela landet.

Kunskapsbrist kring näringslära och hälsa i kombination med avsaknad av mödra- och barnavård är bidragande orsaker till den höga nivån av undernäring i Moçambique. Dessutom saknar många familjer tillgång till näringsrik mat då möjligheterna att köpa eller producera mat är begränsad, inte minst till följd av den pågående coronapandemin.

Tillsammans för FN:s globala hållbarhetsmål

We Effect startar nu ett projekt tillsammans med lokala partners och myndigheter för att uppfylla FN:s globala hållbarhetsmål nr 2: Avskaffa hunger, uppnå tryggad livsmedelsförsörjning och förbättrad nutrition samt främja ett hållbart jordbruk. Projektet är unikt i Niassa och angriper problemet från fler håll; genom insatser inom hälsa, jordbruk och matproduktion. Detta görs bland annat genom att se till att barn som lider av undernäring får kontakt med relevant hälsovård. En annan åtgärd är stöd för att anlägga köksträdgårdar samt att anordna matlagningsevent.

Stor vikt läggs vid att skapa ett nära och konstruktivt samarbete med lokala hälsomyndigheter för att fler ska få möjlighet att ta del av informationen och kunskapen. Projektet är starkt förankrat och accepterat i lokalsamhället. Män, kvinnor, lokala traditionella ledare med flera är engagerade. Detta är viktigt på flera sätt eftersom det både skapar trovärdighet och fäste för kunskap samt säkrar att förändringen fortsätter även efter att projektet avslutats. Det gör arbetet både långsiktigt och hållbart.

Ett mål är att försöka förändra traditionella könsroller, bland annat genom att engagera män att delta i de matlagningstillfällen som ordnas. Det ska uppmuntra männen att dela ansvaret för barnens kost men också till att öka medvetenheten om vad kvinnor behöver i form av näringsrik mat generellt men också specifikt under graviditet och amning. Mödradödlighet till följd av blodbrist är vanligt vilket gör att tillgången till näringsriktig mat är livsviktig.

Undernäring hos både mödrar och barn leder bland annat till ökad infektionsrisk för sjukdomar och minskad födelsevikt hos barnet som sen riskerar få en låg tillväxtkurva. I Niassaprovisen föds många barn med låg vikt, ibland så lite som två kilo eller mindre. Trots att projektet fortfarande är i ett relativt tidigt skede menar representanter för hälsovården lokalt att de kan se en minskning av antalet barn som föds underviktiga i de områden som projektet omfattar.

Anpassning till Coronapandemin

Projektet har anpassat sig efter coronapandemin på flera sätt. Normalt är studiecirklar en vanlig metod när We Effect arbetar tillsammans med partners i Niassa. Nu får familjerna istället undervisning om näringsrik mat och sätt att tillaga mat i hemmet, vilket gett goda resultat. Kvinnor som deltar får god kunskap och blir stärka inte minst i sin nya roll som mödrar.

En annan anpassning är att man intensifierat spridning av information via radio. Många har tillgång till en radio och det är ett effektivt sätt att hålla utbildningar och sprida budskap när personliga möten i grupp inte fungerar.

Projektet omfattar även stöd att anlägga köksträdgårdar i direkt anslutning till hemmet, inklusive råd om vad som ska finnas där och hur den ska skötas Det minskar behovet av att förflytta sig för arbete på fälten som ofta ligger långt bort, men garanterar också egen tillgång till näringsrik mat i tider när matpriserna skenar.

Priset på mat är i princip alltid instabilt i Niassa vilket gör det svårt att avgöra om det är en effekt av den pågående pandemin, men det är oavsett värre i år än vad det brukar vara. Endast en låg andel av maten är lokalproducerat och den mat som importeras har ökat i pris vilket ytterligare förvärrar situationen.

Projektet genomförs med stöd av Världens Barninsamlingen. Läs mer här!