Tillsammans för de globala hållbarhetsmålen

We Effect arbetar för en värld fri från fattigdom och orättvisa – men vi gör det inte ensamma. Vi vill utrota fattigdomen, minska hungern och skapa jämställdhet i världen – men hur? För att vara så effektiva som möjligt, låter vi våra strategiska ambitioner gå hand i hand med de Globala målen för hållbar utveckling som har antagits av FN:s 193 medlemsstater.

De sammanlagt 17 målen utgör en gemensam utvecklingsagenda med åtaganden för stater, företag och civilsamhällesorganisationer. Målen förenar därmed We Effect, våra svenska medlemsorganisationer och våra partnerorganisationer runt om i världen.

Under strategiperioden 2017–2021 bidrar We Effect specifikt till uppfyllandet av tre globala mål och de tre prioriterade undermål som presenteras nedan.

Delmål 1.4 – Ingen fattigdom

Senast 2030 säkerställa att alla män och kvinnor, i synnerhet de fattiga och de utsatta, har lika rätt till ekonomiska resurser, tillgång till grundläggande tjänster, möjlighet att äga och kontrollera mark och andra former av egendom samt tillgång till arv, naturresurser, lämplig ny teknik och finansiella tjänster, inklusive mikrokrediter.

-Vi behöver fördela resurserna jämlikt
Så ska fattigdomen utrotas enligt Humphrey:

Delmål 2.4 – Ingen hunger

Senast 2030 uppnå hållbara system för livsmedelsproduktion samt införa motståndskraftiga jordbruksmetoder som ökar produktiviteten och produktionen, som bidrar till att upprätthålla ekosystemen, som stärker förmågan till anpassning till klimatförändringar, extrema väderförhållanden, torka, översvämning och andra katastrofer och som successivt förbättrar mark- och jordkvaliteten.

Vad är hunger?
-Vi behöver utveckla vårt sätt att odla, säger Anne.
Hör Anne berätta:

Delmål 5.a – Jämställdhet

Genomföra reformer för att ge kvinnor lika rätt till ekonomiska resurser, möjlighet att äga och kontrollera mark och andra former av egendom samt tillgång till finansiella tjänster, arv och naturresurser, i enlighet med nationell lagstiftning.

Vad är jämställdhet?
-Vi kvinnor behöver organisera oss, säger Nguyen
Hör Nguyen berätta:

Rapporterar kvalitativ analys

We Effects biståndsprogram rapporterar mot dessa mål på årlig basis. Rapporteringen bygger på kvalitativ analys, vilket innebär att vi inte bygger upp nya system för att göra exakta beräkningar, utan stödjer oss på redan befintliga system hos våra partnerorganisationer.