Bra att veta om praktiken

Att åka ut som praktikant är för de flesta en väldigt givande och lärorik upplevelse. Det är dock viktigt att du är förberedd på vad som väntar och medveten om att det kan bli en stor omställning för dig personligen. Vi vill därför att du läser igenom och noga funderar över följande punkter innan du bestämmer dig för att söka.

Du reser inte ut med en grupp

Du och övriga praktikanter kommer vara placerade på olika organisationer. Detta ställer stora krav på personlig mognad och att du känner dig trygg med att på egen hand anpassa dig till att bo och arbeta i en helt ny miljö.

Van inför förändringar

Även om du har varit utomlands tidigare, både kortare och längre perioder, är det ofta en helt annan sak att åka som praktikant. Vi arbetar i länder med utbredd fattigdom och våra samarbetsorganisationers verksamhet utförs under enkla förhållanden, både i städer och på landsbygd. I de flesta fall kommer ditt boende också vara av enklare standard än du är van vid hemifrån. Även arbetssätt och organisationskultur kan skilja sig markant från vad du tidigare är van vid. Vår erfarenhet från tidigare år vittnar om att de praktikanter som är flexibla inför de förändringar som uppstår är de som trivts bäst på sin praktik.

Språk

Även om många personer på våra samarbetsorganisationer i Afrika kan engelska, är det ofta inte deras första språk. Även i Latinamerika och Asien kommer du hamna i liknande situationer. I relationen med medlemmar i kooperativ eller andra grupper hos våra samarbetsorganisationer kan du därför hamna i situationer där du är beroende av någon som översätter eller så kommer du helt enkelt inte förstå vad som sägs.

Partner och/eller barn

Om du har partner och/eller barn, är det viktigt att du funderar på och tar ställning till hur ni ser på att de är kvar hemma under tiden du gör din praktik. We Effect och våra samarbetsorganisationer gör en bedömning från fall till fall om det finns förutsättningar att ta med partner eller barn till just din praktikplats. Du måste i sådant fall stå för alla kostnader och försäkring för medföljande.

Praktiken kan inte tillgodoräknas

På grund av Universitets- och högskolerådets riktlinjer är det inte tillåtet att genomföra praktikantprogrammet som universitetspraktik. Praktiken går alltså inte att tillgodoräkna sig i en universitetsutbildning. Vi har heller inte möjlighet att ändra eller skräddarsy uppdrag för att de ska passa ihop med eventuella universitetsstudier. Det är dock tillåtet att vara inskriven på universitetet samtidigt som du gör praktik för We Effect, men det är viktigt att tänka på att du som praktikant kommer ha ett tydligt formulerat heltidsuppdrag på din praktikplats. Eventuella studier kommer endast kunna genomföras i mindre omfattning och på din lediga tid.

Vilka tveksamheter och farhågor känner du själv inför att resa iväg?

Fundera och diskutera gärna med personer i din närhet. Det är viktigt att du känner dig trygg med att åka eftersom du under sex månader kommer att behöva klara dig utan ditt sociala umgänge hemifrån.

Ansvarsfördelning

Detta är en generell översikt av ansvarsfördelningen. Fullständiga villkor och mer information kring praktiken ges i samband med intervjutillfälle.

We Effect:

 • är formell uppdragsgivare och huvudansvarig under hela praktiken
 • har det övergripande ansvaret för säkerhet och din försäkring under praktiken
 • ansvarar för förberedelser inför praktiken
 • ansvarar för övergripande uppföljning och utvärdering
 • organiserar ett hemkomstseminarium för alla praktikanter efter avslutad utlandspraktik

Den lokala samarbetsorganisationen:

 • ansvarar för att ta fram en relevant uppdragsbeskrivning
 • utser en person att handleda dig under praktiken
 • ansvarar för kontinuerlig uppföljning och utvärdering under praktiken
 • hjälper tillsammans med We Effects personal på plats i landet till med boende och vissa praktiska detaljer

Du som praktikant förbinder dig att:

 • delta på förberedelsekursen inför utresa
 • själv stå för dator och/eller annan utrustning du kan komma att behöva
 • följa uppdragsbeskrivningen och övriga överenskommelser för praktiken
 • själv administrera den summa pengar du får för att täcka dina kostnader under praktikendelta på hemkomstseminarium efter hemresa

Ekonomi och försäkring

Praktiken finansieras av Sida-medel och du får under din praktiktid i landet en summa pengar (ett skattefritt traktamente) som ska täcka dina kostnader för boende, mat och lokala resor. Även resa tur-och retur mellan Sverige och praktikland ingår, samt nödvändiga och på förhand godkända vaccinationer. Privata resor och fritidsaktiviteter får du betala själv. Vi rekommenderar dig även att ha en mindre buffert för oförutsedda utgifter och i händelse av stora valutaförändringar i det land du gör praktik då traktamentena inte är inflationsskyddade. Mer information om ekonomi får du under förberedelsekursen.

Som praktikant omfattas du även av We Effects gruppförsäkring, både under förberedelserna i Sverige, samt under hela din praktikperiod i utlandet.

Skattemässigt räknas din praktik som ett oavlönat uppdrag, eftersom din ersättning som praktikant består av skattefritt traktamente och kostnadsersättning. Detta innebär att den ersättning du får under praktiken inte räknas som pensionsgrundande (PGI) eller sjukpenningsgrundande (SGI) inkomst. PGI och SGI ligger bland annat till grund för beräkning av ersättning från a-kassa eller sjukpenning. Om du har någon form av ersättning, eller tror att du kommer behöva söka ersättning, som baseras på PGI eller SGI när du kommer hem, rekommenderar vi att du kontaktar berörda myndigheter för att se hur det kan påverka dig.

För mer information se Skatteverket och Försäkringskassan.