We Effects rekommendationer

Idag är småskaliga jordbrukare, urfolk och kvinnor i praktiken miljö- och människorättsförsvarare då de försvarar sin rätt till marken de brukar och skyddar miljön de lever i. För att förbättra situationen och stärka deras organisationer och kooperativ efterlyser We Effect följande åtgärder:

Sveriges regering bör:

Verka för att EU-direktivet om tillbörlig aktsamhet för företag i fråga om hållbarhet:
• förtydligar att moderföretaget ska kunna hållas till svars för kränkningar i hela värdekedjan om de inte kan bevisa att de vidtagit alla åtgärder för att undvika att skadan inträffar;
• säkerställer meningsfullt och kontinuerligt en- gagemang och dialog med berörda intressenter såsom miljö- och människorättsförsvarare i linje med OECD:s och FN:s vägledande principer om företag och mänskliga rättigheter;
• inkluderar miljö- och människorättsförsvarare som en intressentgrupp i lagtext och säkerställer respekten för fritt, på förhand inhämtat och väl- informerat samtycke (FPIC);
• förtydligar att klagomålsmekanismer utformas så att berörda inte fruktar repressalier för att de höjer sina röster;
• säkrar möjligheten att kollektivt få upprättelse i rättsinstans samt omfördelar bevisbördan;
• förtydligar skadeståndsmekanismer i linje med OECD:s riktlinjer för tillbörlig aktsamhet som möjliggör gottgörelse i proportion till betydelsen och omfattningen av den negativa påverkan.
Stärka sitt engagemang på FN-nivå genom att:
• verka för att åtagandena i FN-resolutionen om miljö- och människorättsförsvarares rättigheter implementeras på landsnivå utan dröjsmål;
• verka för ett bindande FN-fördrag om företags ansvar för mänskliga rättigheter vilket säkrar miljö- och människorättsförsvarares tillgång till rättslig prövning.
Värna Sveriges bistånd genom att:
• stödja riktade insatser för att förbättra situationen för småskaliga bönder som är miljö- och människorättsförsvarare;
• öka andelen som går till civilsamhällesorganisa- tioner i länder där människorättsförsvarare är mest utsatta.

Svenska företag och investerare bör:

Följa FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter och i linje med dessa genomföra risk- och konsekvensanalyser med hänsyn till mänskliga rättigheter samt säkerställa att detta även sker i leverantörsleden.

Nationella jordbruksorganisationer bör:

Ställa krav på sina nationella regeringar, regionala och globala samarbetsorgan att stödja och skydda bönder som arbetar för att försvara sina rättigheter och sin miljö.
Säkerställa att mänskliga rättigheter respekteras
i medlemmarnas verksamhet och i deras prodcent- och leverantörsled.
Det svenska utvecklingssamarbetet bör:
Prioritera landsbygdsutveckling som stärker små- skaliga bönders ekonomiska, sociala och politiska egenmakt samt insatser för en rättvisare använd- ning och tillgång till naturresurser såsom mark.

Om vårt arbete med de som försvarar mark och miljö

Bonde med livet som insats - huvudsidan

Träffa årets Per Anger-pristagare

Wilma Mendoza vägrar ge upp trots hot

De som försvarar vår planet mördas

We Effect arbetar i fyra av de länder i världen där det sker flest mord på människor som försvarar sin mark och miljö.

Läs mer