Bistånd kan inte användas till tvångsutvisningar

Jamia Salimos jordbruk i Moçambique påverkas hårt av klimatförändringarna. Som många andra moçambikier lägger hon nära två tredjedelar av sin inkomst på mat. Foto: Edson Artur

Regeringen vill använda bistånd som påtryckningsmedel för utvisningar. Det här är en oroande utveckling inför valet, skriver representanter för tretton organisationer. Den här artikeln publicerades i Dagens Arena den 27 januari 2022.

Det var i december som integrations- och migrationsminister Anders Ygeman och justitieminister Morgan Johansson under en presskonferens gjorde uttalandet om att den socialdemokratiska regeringen vill använda bistånd som påtryckningsmedel för utvisningar. Det här är en oroande utveckling inför valet. Dels är det inte är tillåtet, dels går det emot Socialdemokraternas eget internationella program.

Vi går in i ett valår där frågan om internationell solidaritet är brinnande. Att behovet av internationellt utvecklingssamarbete ökar är ingen nyhet. Pandemin har lett till ökad ojämlikhet och hunger och klimatkrisen fortsätter slå hårdast mot världens mest utsatta samhällen. Därför var uttalandet extra oroväckande. Bistånd ska gå till fattigdomsbekämpning, att föreslå något annat när fattigdomen ökar för första gången på trettio år är djupt alarmerande.

Det som är mest uppseendeväckande är att utspelet faktiskt går emot reglerna.

Det som är mest uppseendeväckande är att utspelet faktiskt går emot reglerna. OECD-DAC (Development Assistance Committée), som reglerar och sätter internationella principer och standarder för utvecklingssamarbete, fastställer att det inte är tillåtet att använda bistånd till att tvinga människor till återvandring. Det går också emot de humanitära principerna som förbjuder att man använder bistånd som utpressning.

Dessutom strider det mot Socialdemokraternas eget internationella program. Där står det bland annat att ”Sverige ska ställa tydliga krav på att biståndet används till vad det är avsett för, och aktörer ska ställas till svars när oegentligheter upptäcks. Samarbetsländernas ägarskap av den egna utvecklingen är centralt och utvecklingssamarbetet ska anpassas till deras egna utvecklingsstrategier.”

Utspelet är en del i en större och oroande utveckling när det kommer till biståndspolitiken. Moderaterna och Sverigedemokraterna vill minska biståndsbudgeten, från 1 procent av BNI till 0,7 respektive 0,5 procent.  Samtidigt anser majoriteten av svenskarna att det är viktigt att Sverige bidrar till utveckling i länder med utbredd fattigdom och att nivån på biståndet är lagom eller bör öka, enligt en rapport från Sida.

Enprocentsmålet ligger fast. Det är mycket positivt att Socialdemokraterna värnar om att hålla fast vid Sveriges starka bistånd. Ygemans och Johanssons utspel sänder dock felaktiga signaler.

Vi har noterat att biståndsminister Matilda Ernkrans varit tydlig med att OECD-DAC:s regelverk gäller och ska följas. Vi välkomnar detta och utgår ifrån att det är regeringens hållning.

Bistånd kan inte användas till tvångsutvisningar. Det är viktigt att svenska väljare inte tror något annat.

Anna Tibblin, generalsekreterare We Effect
Karin Lexén, generalsekreterare Naturskyddsföreningen
Cecilia Chatterjee-Martinsen, internationell chef Rädda Barnen
Petra Tötterman Andorff, generalsekreterare Kvinna till kvinna
Anna Stenvinkel, generalsekreterare ForumCiv
Mariann Eriksson, generalsekreterare Plan International Sverige
Lena Ingelstam, generalsekreterare Diakonia
Martin Nihlgård, generalsekreterare IM
Louise Lindfors, generalsekreterare Afrikagrupperna
Erik Lysén, chef Act Svenska kyrkan
Charlotta Norrby, generalsekreterare Svenska missionsrådet
Tobias Linghag, Verksamhetsledare Framtidsjorden
Jesper Hansén, generalsekreterare MyRight