COP28: Småskaliga bönder kräver klimaträttvisa

Basilia Isack Urassa. Foto: George Kamau

Basilia Isack Urassa. Foto: George Kamau

Idag odlas 30 procent av världens mat av bönder med småskaligt jordbruk. En välmående, säker och hållbar planet är helt avgörande för att de ska kunna fortsätta odla mat åt sig själva och andra. Tyvärr ser vi nu allt tydligare hur deras förutsättningar försämras av klimatförändringar, krympande biologisk mångfald och de allt vanligare och allvarligare naturkatastroferna.  

Jordbrukssektorn står för ungefär 22 procent av jordens totala utsläpp. Och enligt IPCC:s sjätte rapport från 2023 så är det de stora konventionella jordbruken som står för lejonparten av detta. Samtidigt lyfter de att många av de jordbruksmetoder som småskaliga bönder använder, som agroekologiskt jordbruk, blandjordbruk och ekologiskt jordbruk kan bidra med stor nytta för både klimatet och den biologiska mångfalden.  

– Jordbruket kan gå från att vara en stor del av klimatproblemen till att bli en lösning, men då måste man satsa på de jordbruksmetoder som arbetar i harmoni med naturen, som så många bönder med småskaligt jordbruk redan gör, säger Sara Törnros, klimatrådgivarepå We Effect. 

Överlag är insatser för klimatanpassning underfinansierade och skulle behöva öka med 5-10 gånger dagens nivåer. Trots den bevisade nytta småskaliga bönder bidrar med och den enorma klimat- och miljönytta de har potentialen att bidra med så har hittills endast 1,7 procent av finansieringen för klimatanpassning gått till bönder med småskaligt jordbruk i låginkomstländer. Det är på tok för lite. Därför kommer We Effect att inför och under det kommande klimattoppmötet COP28 kräva: 

  1. Att rätten till mat integreras i det globala målet för klimatanpassning. 
  2. Att finansiering för klimatanpassning ökar markant. 
  3. Att de rikare länderna ökar sina bidrag till klimatfinansiering och att låginkomstländer utvecklar sina planer för hur pengarna ska användas. 
  4. Att länderna söker efter gemensamma lösningar för klimatet och för mattrygghet.  
  5. Att ökad motståndskraft och riskreducering från klimat och naturkatastrofer får ett större fokus. 

Ladda ned vårt positionspapper och läs mer om We Effects krav inför klimattoppmötet, COP28 i Dubai, här under. 

Positionspapper

Smallholder Farmers Demand Climate Justice at the UN Climate Change Conference COP28

Läs/ladda ned

Av

Robert Englund