Få svenskar känner till och tror på nya FN-målen

Bara tre av tio svenskar känner till FN:s nya globala hållbarhetsmål. Ännu färre tror att de högst prioriterade målen, att utrota fattigdomen och hungern till år 2030, är möjliga att uppnå. Det visar en Sifo-undersökning som gjorts på uppdrag av biståndsorganisationen We Effect. 

I Sifo-undersökningen svarar sju av tio, 69 procent, att de inte hört talas om FN:s nya globala mål för hållbar utveckling. Målen, som antogs av världens ledare i september, ersätter FN:s millenniemål och ska vara uppfyllda 2030.

De som hört talas om målen fick även svara på om de kan nämna något av FN:s nya globala mål. Över hälften av dem, 55 procent, var tveksamma eller kunde inte namnge något enskilt mål. 14 procent nämnde dock ”skydd av naturresurser”, 12 procent att ”utrota fattigdom” och sju procent ”jämställdhet”.

– Regeringen vill att Sverige ska bli bäst på att få världen att nå FN:s nya utvecklingsmål. Men om man inte känner till målen är det också föga troligt att man vill bidra till att nå dem. Undersökningen visar att vi måste kavla upp ärmarna och göra frågan mer levande runt såväl köksborden som i samhällsdebatten, säger Anneli Rogeman, vd för We Effect.

Endast var femte tillfrågad, 20 procent, svarar ja på frågan om man tror att det är möjligt att utrota fattigdom och hunger till år 2030. Mest pessimistiska är personer över 65, i den åldersgruppen tror bara åtta procent att det är möjligt. Personer i åldrarna 15-29, är dock mer optimistiska. Fyra av tio unga, 36 procent, tror att man kan utrota fattigdomen och hungern innan 2030.

– Det är glädjande att yngre visar större optimism, det är trots allt många av dem som kommer spela en viktig roll för att nå målen. Det behövs en stor portion tillförsikt och ett brinnande engagemang om vi ska lyckas utrota fattigdomen och hungern i världen till 2030, säger Anneli Rogeman, vd för We Effect.

Sifo-undersökningen baseras på telefonintervjuer med 1 000 svenskar under perioden 31 maj till 7 juni 2016.

Ta del av rapporten i sin helhet (PDF)