”Företagen avgörande för Agenda 2030”

Anna Tibblin, generalsekreterare We Effect.

I år är det dags för Sveriges regering att lägga fram sin frivilliga rapport om genomförandet av Agenda 2030 vid FN:s högnivåmöte i juli. We Effect och 37 andra organisationer, medlemmar i plattformen CONCORD Sverige, har gjort en egen granskning av hur Sveriges politik påverkar hållbar utveckling globalt.

Sverige har potentialen att vara en global förändringsaktör för Agenda 2030 idag och bortom år 2030. På flera områden får regeringens politik bra betyg.

Organisationerna bakom rapporten lyfter bland annat kravet på en ny handlingsplan för regeringens genomförande av agendan. Utan en handlingsplan är det svårt att följa upp, få inblick och granska regeringens arbete.

Det gäller till exempel den feministiska utrikespolitiken och arbetet med att lyfta jämställdhet och sexuella och reproduktiva rättigheter globalt. På klimatområdet får regeringen beröm för klimatfinansieringen och arbetet med en rättvis omställning.

När det gäller företags ansvar för mänskliga rättigheter och miljö behöver en utredning för en lag i Sverige göras och kraven på myndigheters upphandlingar skärpas.

– Företagen är avgörande för att vi ska nå målsättningarna inom Agenda 2030, både när det gäller finansiering och hur de agerar med hänsyn till mänskliga rättigheter. Regeringen behöver skyndsamt utreda hur en lag kan utformas som premierar hållbart svenskt företagande i världen, säger Anna Tibblin, generalsekreterare för We Effect.

En viktig förutsättning för att nå de Globala målen är åtagandet om att ingen ska lämnas utanför. Det lyfte Sverige under förra årets högnivåmöte och det lyfts fram i propositionen om Sveriges genomförande av Agenda 2030 som riksdagen antog förra året.

Ett kapitel i granskningen behandlar utvecklingsfinansiering, det vill säga hur de Globala målen för hållbar utveckling ska finansieras. Här rekommenderar författarna att Sverige stödjer en offentlig land-för-land rapportering för att motverka skatteflykt och att ligga på andra rika länder om att uppfylla sina biståndsåtaganden.