Svenska bönder kan bidra till FN-målen

Anneli Rogeman, vd för We Effect och Sven-Erik Bucht, landsbygdminister.

Det var inte så länge sedan vi svalt i Sverige. Jag har själv träffat en kvinna som var med. Hon berättade om missväxtåren i norra Sverige i början av 1900-talet. Landshövdingen i Norrbotten skrev brev till Stockholm för att be om hjälp då människor svalt. Svaret från huvudstaden blev, vi har inget att bidra med. Sverige var på den tiden ett av Europas fattigaste länder. Idag ser situationen i Sverige annorlunda ut. Men på andra håll i världen är fattigdom och svält fortfarande
vardag.

De två första av FNs globala mål, som antogs förra året, är att utrota fattigdom och hunger. Nu är det allas vårt ansvar att arbeta för att uppnå dessa mål. Fördelning av jordens resurser är inte rättvis och möjligheter att odla mat ser olika ut över världen. Brist på rent vatten, utarmade jordar och ökenspridning gör det svårt att producera mat i den mängd som behövs. Modern teknik som kan effektivisera jordbruket är dyr. Och om vi inte i tid stoppar utfiskandet av våra hav och klimatförändringarna blir det ännu svårare.

Därför är det oerhört viktigt att vi när vi säkrar tillgången till mat, också säkrar att den är hållbart producerad. I annat fall gör vi oss själva en otjänst. Livsmedelsproduktion måste vara långsiktig. I Sverige har vi sedan många år tillbaka en tradition av ett hållbart jordbruk. Vi har goda förutsättningar med god tillgång till rent vatten, ett klimat som innebär mindre skadedjur och därmed mindre bekämpningsmedel. Vi har kvalificerade jordbrukare med högt miljömedvetande. år höga djurvälfärd gör att vi använder mindre antibiotika än vår omvärld.

Vår kunskap om hållbart jordbruk och teknik måste spridas i världen. Genom att satsa på forskning och innovation bidrar vi med att ta fram nya bättre grödor, odlingsmetoder och livsmedel. FN uppskattar att befolkningen kommer att öka med nästan 2 miljarder människor till 2050. Sverige kan öka exporten av säkra och hälsosamma livsmedel och samtidigt stärka vår livsmedelsproduktion.

Jag tänker jobba för att de globala utvecklingsmålen ska uppnås. Jag tänker inte svara som huvudstaden sa och säga, nej, vi har inget att bidra med.

Sven-Erik Bucht

Fotnot: Sven-Erik Bucht är Sveriges landsbygdsminister och socialdemokrat. Han har tidigare varit kommunalråd i Haparanda, lantarbetare och även dansbandsmusiker. 2007 utsågs han till Årets svensk av magasinet Fokus.