Stor utvecklingspotential på Nordmakedoniens landsbygd

We Effects styrelse och generalsekreterare Anna Tibblin besökte Nordmakedoniens jordbruksminister och socialminister. Foto: Robert Englund

Nordmakedonien har drabbats hårt av kriget i Ukraina. Importerade varor blir dyrare samtidigt som ekonomin försvagas. Tillsammans med We Effects styrelse besökte Anna Tibblin landet för att möta landets jordbruksminister, EU:s representation i landet, Sveriges amabassadör och såklart bönderna vi arbetar med. Frågan We Effect ville söka svar på var ”hur kan vi göra mer för att bidra till Nordmakedoniens ekonomiska utveckling och matsäkerhet.

Ända sedan kriget mot Ukraina startade har Nordmakedoniens ekonomi sett en kraftig nedgång. Samtidigt som böndernas kostnader ökar minskar konsumenternas förmåga att betala för maten. Stängda gränser mellan Ryssland och Europa har lett till en minskande import och export vilket har påverkat landets ekonomi ytterligare. Nu mer än någonsin är det avgörande för landets bönder att diversifiera sin matproduktion och hitta nya marknader att sälja på.  

Nordmakedonien är ett land med mycket brukbar mark och bland de bördigaste jordmånerna man kan hitta i Europa, ändå lämnas mycket potential i den orörda marken. En starkt bidragande faktor till detta är den stora brist på arbetskraft och kompetens de har inom jordbruket. Det är helt enkelt inte tillräckligt lönsamt att odla i landet för att anställa personal och den lön som erbjuds är för låg för att intressera landets unga befolkning i jordbruksyrket. Istället importeras mycket av maten som konsumeras i landet. 

– Det finns så mycket outnyttjad potential här. Men jag är övertygad om att med rätt insatser så kan man få till ett jordbruk med både högre lönsamhet och produktivitet. Då kommer sektorn också bli mer intressant för unga att satsa på, säger Lotta Folkesson, styrelseordförande för We Effect.  

Många länder inkl Nordmakedonien har nära handelsrelationer med Ryssland. Nu tvingas dessa länder välja sida: ska de stå med öst eller väst. Detta gör närmare relationer mellan EU och östra Europas länder geopolitiskt viktigare än någonsin.  

Styrelsen besökte också några av de bönder som stöttas av We Effect. Foto: Robert Englund

För att återfå lönsamhet i det småskaliga jordbruket i Nordmakedonien så måste det lilla landet minska sitt importberoende samtidigt som de hittar in på nya exportmarknader i regionen och EU. Idag är landet mitt i en process för att så småningom välkomnas som EU-land. Och även om vägen dit fortfarande är lång så har kriget i Ukraina ökat motivationen från både Nordmakedonien och EU att närma sig varandra. Ett viktigt steg i detta vore att utveckla landets jordbruk så deras varor lever upp till EU:s standarder för import. Då skulle de kunna öka sin export snabbt till fler och bättre betalande länder.  

– Landet har en bit kvar, men bönderna har kommit långt. Om bönderna, som idag endast jobbar småskaligt med äldre metoder, lyckas organisera sig och göra gemensamma moderniseingar ser jag stor möjligheter här. We Effect jobbar för att de ska nå den sista biten i sin utveckling för att deras varor ska godkännas på EU:s inre marknad. Det vore ett otroligt lyft för landets ekonomi och ett viktigt steg i EU-närmandet, säger Anna Tibblin, generaldirektör för We Effect.  

När styrelsen träffade landets jordbruksminister var detta hans viktigaste prioritering och han tackade för Sveriges och We Effects stöd i detta och utryckte en stark önskan om att fördjupa detta samarbete. Och precis som EU:s analys lyder kommer det vara nödvändigt för bönder, som närmast uteslutande driver mycket små jordbruk, att gå samman i gemensamma investeringar och satsningar för att klara sin omställning.  

We Effect jobbar idag med flera organisationer i landet, bland andra NFF som går att likna vid svenska LRF. När vi träffade deras ordförande delade även hon denna analys och de arbetar hårt för att fler bönder ska ansluta sig till kooperativa företag. I det arbetet bidrar We Effect med kompetens om kooperativ organisering och med de erfarenheter som våra medlemsorganisationer har med sig från Sverige.  

Just nu utforskar vi vilka fler möjligheter till samarbete som finns, vilket var ett viktigt syfte för resan där representanter från LRF, Riksbyggen, HSB, OK, Swedbank och Folksam deltog.  

Den svenska regeringen har uttryckt en önskan om att öka sina biståndsinsatser i östra Europa och närområdet kring på och kring Balkan. De är också i takt med att genomföra en reformering av biståndet där mer resurser ska gå till utvecklingsinsatser som leder till handel. We Effect och dess styrelse ser goda förutsättningar för detta i Nordmakedonien, men också i Moldavien, Bosnien och Rumänien. Nu hoppas vi kunna ta de insikter vi fått från resan och formulera nya samarbeten och ny verksamhet i regionen.  

Av

Robert Englund