Utrikesdeklarationen: ”Hur vill regeringen minska hungern?”

Fotograf: Anders Paulsson

När regeringen nu presenterar sin första utrikesdeklaration nämns inte världens historiskt stora hungerkris. – Hungern i världen är alarmerande. I detta läge behöver Sverige öka stödet till småskaliga jordbrukare, det är effektivt bistånd som minskar hunger och fattigdom, säger Anna Tibblin, generalsekreterare på We Effect.

I utrikesdeklarationen knyter regeringen ihop bistånd och handel och vill använda bistånd som ”hävstång”. Samtidigt aviserar de att den samlade biståndspolitiken ska ”omkalibreras”. Hur kombinationen utrikeshandel och bistånd kommer att konkretiseras är fortsatt oklart. We Effects generalsekreterare Anna Tibblin ser positivt på att handel lyfts i utrikesdeklarationen, men menar att ett effektivt handelsbistånd fortsatt måste adressera de utmaningar som världen står inför.

– Utrikesdeklarationen saknar besked om hur regeringen vill hantera världens hungerkris – här finns tydliga kopplingar till handeln som jag hade hoppas skulle uppmärksammas tydligare. Vår erfarenhet efter att ha jobbat i många år med att möjliggöra marknadstillgång för småskaliga bönder är att bistånd kan verka för fattigdomsbekämpning, om det görs rätt. Den utgångspunkten är viktig, säger Anna Tibblin, generalsekreterare på We Effect.

We Effect välkomnar ett tydligt fokus på fattigdomsbekämpning i utrikesdeklarationen. Här finns starka kopplingar till hunger och satsningar på jordbruk och småskaliga bönder.

– Länders nationella livsmedelsförsörjning behöver öka. Människor ska ges förutsättningar att själva kunna ta sig ur fattigdom, förbättra sina levnadsvillkor och leva i trygghet samt ha makt och inflytande över sina liv. Att genom bistånd stödja småskaliga bönders organisering i kooperativ är ett tydligt exempel på detta, fortsätter Anna Tibblin.

Redan år 2021 hade en av tre människor globalt (2,3 miljarder) inte tillräcklig tillgång till mat. Åtgärden, att stödja nya självständiga ekonomiska verksamheter inom mat och jordbruk, är ett av de mest effektiva sätten att bekämpa fattigdom och hunger och får stöd av både världsbanken och expertgruppen för biståndsanalys, EBA.

Satsningar som We Effect hade velat se i utrikesdeklarationen:

  1. Ett svenskt politiskt ramverk för internationellt tryggad livsmedelsförsörjning med ökat stöd till småskaliga jordbrukare som står för en tredjedel av världens matproduktion.
  2. Ett fokus på samstämmighetspolitik som tydligt tillvaratar synergieffekter av internationellt utvecklingsarbete, tryggad livsmedelsförsörjning och utveckling av hållbara värdekedjor.
  3. Handel som medel för att nå satta biståndsmål. Rätt använt kan handel vara ett medel för att bidra till ekonomiska utveckling som ökar marknadstillgång för marginaliserade småskaliga bönder och vara ett verktyg för fattigdomsbekämpning.

 

Camilla Lundberg Ney