We Effect kampanjar för kvinnors rätt till egen mark

Anna Zuberi, Kuzungu, Kenya. Foto Elin Larsson

"Stand For Her Land” – Stå upp för kvinnors rätt till egen mark. Det är budskapet för en ny global kampanj som We Effect nu blir en del av.

– Kampanjen syftar till att minska klyftan mellan politik och praxis, vi vill göra det möjligt för kvinnor runt om i världen att åtnjuta sin rätt till egen mark, säger Naseku Kisambu, ansvarig för kampanjen på We Effect i Tanzania.

I Tanzania, som många andra länder med utbredd fattigdom, är det framförallt kvinnor som arbetar inom jordbruket. Men enligt Tanzanias statistiska myndighet äger kvinnor bara nio procent av marken i landet.

– Bristande markrättigheter begränsar kvinnors ekonomiska möjligheter och gör dem mer sårbara för fattigdom, hunger och våld. Kampanjen ”Stand For Her Land” syftar till män och kvinnor ska ha samma tillgång till att äga, ärva och bruka mark till 2030, säger Naseku Kisambu.

Kvinnors rätt till mark är helt centralt för att nå jämställdhet, och bekämpa fattigdom och hunger. Kvinnors markrättigheter är en viktig del av en rad We Effect-insatser runt om i världen. Tanzania är nu det första av We Effects verksamhetsländer som går med i kampanjen. Men fler länder kommer att följa, närmast på tur står både Uganda och Kenya.

Kampanjen syftar både till att skapa en gemensam plattform för att påverka beslutsfattare, men också samla och sprida kunskap och erfarenheter om arbetet med att stärka kvinnors rätt till mark.

– Våra partners i Tanzania får utbildningar i hur de kan arbeta så att de stödjer kvinnor och män att få samma tillgång till mark, säger Naseku Kisambu.

En lång rad av We Effects samarbetsorganisationer har identifierat kvinnors rätt till mark som en prioriterad fråga.

Tike Mwambipile, chef på TAWLA

– Vi har bra lagar om mark i Tanzania, men de når inte de lokala samhällena. Vi vill ställa regeringen till svars och förstärka sedvanerätten för att engagera människor på alla beslutsnivåer, säger Tike Mwambipile, chef på TAWLA, en av de medverkande organisationerna.

Läs mer om kampanjen här:
https://stand4herland.org/

In English