Insamlingspolicy

INSAMLINGENS ROLL I ORGANISATIONEN
We Effects biståndsverksamhet finansieras genom insamling och av bidrag, främst från Sida, men även från andra finansiärer såsom EU, ambassader och regionala utvecklingsbanker. Den egna insamlingen är en förutsättning för att få bidrag från Sida.

Insamlingsverksamheten i Sverige är därmed en förutsättning för vårt biståndsarbete. Ett framgångsrikt insamlingsarbete är beroende av ett starkt varumärke. Detta gäller för såväl enskilda givare som företag och organisationer, där kännedomen hos givare påverkar viljan att ge.

ÖPPENHET OCH INSYN I INSAMLINGSARBETET
We Effects existens som insamlingsorganisation bygger på att människor känner förtroende för hur vi hanterar pengarna som samlas in genom att på ett tydligt sätt visa allmänheten hur de insamlade medlen använts.

När det gäller frågor om administrations- och insamlingskostnader, löner, arvoden och liknande är principen att vi ska visa största möjliga öppenhet gentemot omvärlden. Allmänheten ska fritt kunna ta del av We Effects verksamhetsberättelser och reviderat bokslut.

We Effect är medlem i insamlingsbranschens paraplyorganisation Giva Sverige och tillämpar deras kvalitetskod. Syftet med koden är att verka för transparens, professionalitet och ett ökat förtroende för organisationen. Vår insamling sker till 90- konton som kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll. Det innebär att insamlingen årligen kontrolleras för att säkerställa att vi inte har oskäliga insamlings- och administrationskostnader. Minst 75 % av de totala intäkterna ska gå till ändamålet. Vid sidan av reglerna för 90-konton har vi satt upp interna nyckeltal.

WE EFFECTS MÅLGRUPPER I INSAMLINGSARBETET
Vårt mål är att ungefär hälften av insamlade pengar kommer från aktiviteter tillsammans med We Effects medlemsorganisationer, månatliga enskilda givare och spontana gåvogivare.

HUR VI DEFINIERAR INSAMLADE MEDEL
Vi definierar insamlade medel enligt nedan:
”Insamlade medel är mottagna gåvor från allmänheten, företag, organisationer, samfund, privata och ideella fonder och stiftelser. Till insamlade medel räknas även testamentsgåvor och donationer, värdet av skänkta tillgångar samt intäkter från insamlade medel med gåvobevis, t ex nål- och brevmärken. Även intäkter från Radiohjälpen och Postkodlotteriet räknas som insamlade medel.”

HUR SAMLAR VI IN PENGAR
I We Effects insamlingsstrategi sätts den långsiktiga målsättningen för insamlingen. Strategin bryts ner till en årlig insamlingsplan som innehåller insamlingsmål och aktiviteter uppdelade på olika segment. Insamlingsbudget och kostnadsbudget upprättas årligen.

We Effect prioriterar utåtriktade insamlingsaktiviteter som bidrar till ökad insamling och ökad kännedom om vår organisation och verksamhet. Insamlingen sker via våra medlemsorganisationer och enskilda givare. Vi får även bidrag från företag och organisationer som inte är våra medlemmar.

1.1 Medlemsorganisationer
I samarbete med våra medlemsorganisationer strävar vi efter att via olika kanaler nå ut till anställda, medlemmar och kunder. En utgångspunkt när vi utvecklar samarbeten med medlemsorganisationerna är att stärka varandras varumärken, driva affär och skapa ett mervärde. Om en medlemsorganisation väljer att sälja en vara där en viss del går till vår verksamhet, ska det anges hur stort belopp som tillfaller oss. Samarbetet med medlemsorganisationerna regleras i överenskommelser och gemensamma marknadsplaner upprättas årligen.

1.2 Enskilda givare
Årliga givarvårdsplaner specificerar hur många kontaktpunkter vi har med givarna, vilken typ av kontakter vi genomför och målet med varje kontakt. Utskick till aktiva givare segmenteras och vid nyrekrytering selekteras målgruppen. Vi värvar viktiga månadsgivare via webb och sociala medier.

1.3 Övriga intäktskällor
We Effect deltar i Radiohjälpens kampanj Världens Barn och är därigenom garanterad en viss del av kampanjens insamlade medel. We Effect är tillsammans med ett större antal insamlingsorganisationer förmånstagare av Svenska PostkodLotteriet. I enlighet med Giva Sveriges styrande riktlinjer räknas dessa medel som insamling. Insamling till katastrofinsatser kan förekomma och beslutas av We Effects ledning. Varje gåva som skänks till det specifika ändamålet ska användas för just det ändamålet. Om det inte är möjligt ska givaren informeras.

KOSTNADER
We Effect strävar alltid efter att ha en så kostnadseffektiv insamling som möjligt. Olika kanaler kostar olika mycket. Det anser vi är rimligt eftersom det är viktigt att ha en balans mellan nya, outvecklade insamlingsmetoder och metoder som vi arbetat länge med.

Vi investerar resurser i nya insamlingsmetoder i syfte att utveckla dessa och göra dem lönsamma. Framför allt satsar vi på att arbeta med digitala tekniker. We Effect innehar 90-konto och kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll.

PLANERING OCH UPPFÖLJNING
Insamlingsplanen gäller för det aktuella kalenderåret. Ambitionen är att i så stor utsträckning som möjligt koordinera insamlingsplanen med kommunikationsavdelningens planer och med våra medlemsorganisationers marknadsplaner. Den årliga insamlingsplanen anger det totala insamlingsmålet samt målet för varje medlemsorganisation och för enskilda givare. Insamlingsplanen tar också upp de olika aktiviteterna som ska genomföras för att nå målen. Varje enskild insamlingsaktivitet ska följas upp och analyseras. Genom att på ett systematiskt sätt kunna dra slutsatser av de insatser vi genomför strävar vi efter att vara kostnadseffektiva och fungera som en lärande organisation.

KOMMUNIKATIONEN MED GIVARE
Vi ska vårda och stärka vårt varumärke. Vi följer vår grafiska profil i all extern kommunikation. Medlemsorganisationerna kan inte göra insamlingar till We Effect i eget namn. Givaren har rätt att få reda på om den som ber om bidrag till We Effect är anställd, frivillig eller extern konsult. På material ska We Effects kontaktuppgifter framgå. Vid adresserad direktreklam ska alltid adresskällan framgå. Vid alla externa event ska insamlaren kunna legitimera sig. Människor i bild och text ska skildras på ett värdigt sätt. Bilderna som används är i regel tagna i de projekt vi stödjer och människorna på bilden är i möjligaste mån tillfrågade och namngivna. Vi undviker att använda exempelbilder.

FÖRHÅLLNINGSSÄTT TILL GIVARE
We Effect ska ha en god givarvård. Vi ska möta givarnas behov av relevant information, förmedla en känsla av tillhörighet och erbjuda möjligheter att engagera sig såväl ekonomiskt som genom volontäruppdrag. Alla givare som kontaktar oss ska få ett vänligt och professionellt bemötande. Givaren ska kunna ställa frågor till We Effect och förvänta sig ett snabbt och tillförlitligt svar.

We Effect arbetar i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR, EU Regulation 2016/679). För mer information om hur vi arbetar med att behandla och skydda personuppgifter vänligen gå till vår Integritetspolicy (dokument uppdateras). We Effect arbetar även kontinuerligt med registervård för att ha en relevant och uppdaterat givarregister. Vid telefonvärvning av nya givare stäms personuppgifterna av mot NIX-registret. Vi respekterar om en givare inte vill bli kontaktad och noterar det i givarregistret.

10.1 Givarservice
Vi sköter den dagliga kontakten med enskilda givare och företag via epost och finns tillgängliga för att besvara frågor som kan uppstå kring givarnas engagemang. Marknadsavdelningen hanterar även samtliga ärende gällande gåvor, så som högtid/minnesgåvor samt gåvobevis i vår gåvoshop.

10.2 Frågor och klagomål

Vi prioriterar att hantera frågor och klagomål samt avser att sköta det på ett professionellt sätt och med hög prioritet. Enklare frågor besvaras skyndsamt viae-post. Vår målsättning är att besvara klagomål inom två veckor. Mer omfattande frågor samt klagomål hanteras vid behov av insamlingschef när det kommer till enskilda givare.

10.3 Tack för gåva
Vid köp av högtidsgåvor eller minnesgåvor har givaren möjlighet att få ett digitalt gåvobevis skickat till sig alternativt till personen, eller anhörig, som gåvan är ämnad för. Vid en större gåva skickas ett tackbrev. Vill en givare vara anonym respekteras detta.

10.4 Återbetalning av gåva
Uppstår tvivel om huruvida en gåva är frivillig ska den, om det så begärs, återges till givaren. Om gåvan är ansedd för ett ändamål som We Effect inte uppfyller och detta uppdagas av givaren inom en rimlig tid, återbetalas gåvan. Om en givare skulle ångra sig återbetalas den senaste gåvan, förutsatt att det sker inom en månad från gåvotillfället

10.5 Hantering av gåvor som inte är likvida
I samband med ett testamente kan We Effect få gåvor i form av värdepapper, fast egendom etc. We Effects avser att snarast möjligt avyttra sådana tillgångar för att få likvida medel att placera i enlighet med vår Konsolidering och kapitalplaceringspolicy.

10.6 Öronmärkta gåvor
We Effect tar emot generella gåvor som icke är öronmärkta till något specifikt ändamål och fördelar bidragen där behovet anses störst. Undantag görs vid insamling till specifika katastrofinsatser.

10.7 Nej till gåva
We Effect kan tacka nej till en gåva, till exempel om givaren knutit villkor till gåvan som inte kan uppfyllas av We Effect eller inte överensstämmer med våra värderingar. Se även våra Riktlinjer för företagssamarbete.

Uppdaterat 19/11/2023

Läs vår Policy för Insamling som pdf.