Satsa på kvinnorna - en presentation

Karin Kling & Biata Chisi
Karin Kling & Biata Chisi

OM LEKTIONEN

MATERIAL: Film och text ur rapport.
ANPASSAD FÖR ÄMNESPLAN: Samhällskunskap.
METOD: Presentation och diskussion.
TID: 60 – 80 minuter.
ARBETA I MINDRE GRUPPER.


INLEDNING

Bättre jämställdhet inom jordbruket skulle innebära många fördelar förutom att stärka kvinnors rättigheter. Idag vet man att bättre jämställdhet innebär att fattiga familjer får mer mat på bordet. Om kvinnliga bönders skördar kunde öka till samma nivå som männens, skulle 100-150 miljoner färre människor behöva gå hungriga och undernärda i världen.

OM WE EFFECT

We Effect är en biståndsorganisation som arbetar för att förändra människors liv. Målet är att människor ska bli självförsörjande och ta klivet ur fattigdom. Vi har funnits sedan 1958 och arbetar i 25 länder med fokus på landsbygdsutveckling, jämställdhet, rätten till mark och värdiga bostäder. Läs mer om oss på www.weeffect.se.

SYFTE

Syftet med lektionen är att du får arbeta med begreppet jämställdhet och bygga en förståelse för hur missförhållanden och orättvisor negativt kan påverka ett lands totala produktivitet och välmående. Genom att arbeta med lektionen vill vi nå delar av följande:

 • Att du utvecklar kunskaper om människors livsvillkor med utgångspunkt i olika samhällsfrågor.
 • Att du utvecklar kunskaper om frågor som berör makt, demokrati, jämställdhet.
 • Att du uttrycker kunskaper och uppfattningar såväl muntligt som skriftligt.
 • Att du utvecklar kunskaper om hur olika ideologiska, politiska, ekonomiska, sociala och miljömässiga förhållanden påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer.
 • Att du utvecklar din förmåga att uttrycka dina kunskaper i olika presentationsformer.

GENOMFÖRANDE

Arbeta i mindre grupper. Ni får börja med att utgå från regeringens definition av begreppet jämställdhet och arbeta med de tillhörande frågorna.

Fortsätt sedan med att se Världens tuffaste jobb. Filmen ger en bild av hur vardagen kan se ut för en fattig kvinna som arbetar med jordbruk på landsbygden i Malawi.

I nästa del av lektionen får ni läsa en text baserad på rapporten ”Jordbruk som minskar fattigdom” och svara på de tillhörande frågorna.

Lektionen avslutas med att ni sammanställer och håller en presentation på temat ”satsa på jämställdhet” – välj ut era huvudargument varför man bör satsa på kvinnor och jämställdhet och förklara vilka effekter det skulle ge. Genomför presentationerna i smågrupper där tre grupper går samman och redovisar för varandra.

FAKTA OM MALAWI

Malawi är ett av Afrikas mest tätbefolkade länder. Två tredjedelar av befolkningen är under 20 år. Landet är helt beroende av sitt jordbruk, mer än 80 procent av befolkningen bor på landsbygden och försörjer sig som bönder. Landet har begränsad tillgång till naturresurser.

Till skillnad från många andra länder i regionen används nästan all odlingsbar jord, vilket har lett till att mark utarmats och skördarna har minskat. Landet har drabbats hårt av svåra översvämningar och extrem torka, något som slår extra hårt mot jordbrukssektorn. Jordbruket står för en tredjedel av BNP. Tobak är landets viktigaste exportvara. Fiskindustrin är även viktig för landet. Industrin är liten och koncentrerad till de södra delarna av landet. Malawi har drabbats hårt av hiv-epidemin, detta i kombination med undernäring har lett till ett ökat antal dödstal.

Trots att kvinnor enligt lag har lika arbetsvillkor som män, ser verkligheten annorlunda ut. Kvinnor tar det största ansvaret för hem och familj. Många kvinnor utsätts för våld. I den formella sektorn är kvinnor dåligt representerade. Kvinnornas representation inom näringslivet och i myndigheter är låg.

SIFFROR OM MALAWI

Befolkningsmängd
16,8 miljoner

Medellivslängd:

63 år

Human Development Index

0.445 (174 i världen). Human Development Index (HDI) är ett index som används för att jämföra välståndet i olika länder genom en sammanvägning av förväntad livslängd, utbildningsnivå och BNP.

UPPGIFT:

1. Jämställdhet

Börja med att läsa igenom hur regeringen definierar begreppet jämställdhet.

”Jämställdhet handlar om jämlikhet mellan kvinnor och män som ska ha samma möjlighet att forma samhället och sina egna liv. Området omfattar bland annat frågor som makt, inflytande, ekonomi, utbildning, arbete och fysisk integritet.”

http://www.regeringen.se/regeringens-politik/jamstalldhet/

Fortsätt sedan att diskutera och undersöka frågorna nedan:

 • Är jämställdhet en självklarhet i Sverige, i hemmet, i skolan?
 • Sverige har en av världens mest könssegregerade arbetsmarknader. Inom vård, skola och omsorg är ungefär 80 procent kvinnor medan till exempel byggsektorn och tekniska yrken domineras av män. Vad tror du att det beror på? 

”En positiv utveckling för kvinnorna i de traditionella familjejordbruken spelar en avgörande roll, inte bara för jämställdheten, utan även för att minska den globala fattigdomen.”

Ur rapporten Jordbruk som minskar fattigdom, We Effect.


2.  Världens tuffaste jobb

År 2015 utannonserade We Effect världens tuffaste jobb – att åka till Malawi och arbeta med jordbruk under tre veckor tillsammans med Biata. För att locka sökande gjorde We Effect bland annat en film med namnet Världens tuffaste jobb. Börja med att se filmen och arbeta sedan med frågorna.

Föreställ dig att det var du som skulle åka och hjälpa Biata och hennes familj med världens tuffaste jobb.

 • Beskriv hur en typisk dag hos Biata kan se ut.
 • Hur skulle du känna inför resan?
 • Vilka saker skulle du se fram emot?
 • Finns det saker som du inte skulle se fram emot?
 • Tror du att din roll skulle se annorlunda ut beroende på om du är man eller kvinna? Förklara.

3. Jämställdhet som minskar fattigdom

Läs följande text och arbeta sedan med frågorna:

Sammanlagt är ungefär 70 procent av världens fattigaste människor kvinnor, varav de flesta lever på landsbygden och försörjer sig på jordbruk. En positiv utveckling för kvinnorna i de små familjejordbruken kan spela en avgörande roll inte bara för jämställdheten, utan även för att minska den globala fattigdomen.

Kvinnors tillgång till och kontroll över mark är en rättighet. Att kontrollera användningen av mark är också avgörande för kvinnors ekonomiska självständighet eftersom jorden är grunden för att producera mat och få inkomster. Marken kan även fungera som säkerhet för lån, vilket kan vara en fördel.

Enligt FAO är skördarna 20 till 30 procent högre i jordbruk som kontrolleras av män. Skillnaden kan kopplas till att män ofta har bättre tillgång till arbetskraft, information, insatsvaror (till exempel råvaror) och maskiner. En annan förklaring är att kvinnorna ofta får ta hand om de minst bördiga jordarna. Om kvinnor fick samma möjligheter som män skulle dessa skillnader kunna minskas drastiskt. Om kvinnliga bönders skördar kunde öka med 20 till 30 procent, alltså till samma nivå som männens, skulle maten räcka till att minska andelen undernärda människor med 12 till 17 procent. Det skulle i sin tur betyda mellan 100 och 150 miljoner färre hungriga i världen.

Trots detta har kvinnor ofta begränsat inflytande över beslut som rör jordbruket. Det är därför av avgörande betydelse att kvinnor görs delaktiga i beslut som rör jordbrukets utveckling, hållbart nyttjande och rättvis fördelning av den biologiska mångfaldens nyttigheter. Fattiga kvinnors ställning behöver stärkas och deras kunskaper, färdigheter och erfarenheter tas tillvara.

Bättre jämställdhet inom jordbruket skulle även innebära andra vinster, utöver att kvinnors rättigheter stärks. Studier från Afrika, Asien och Latinamerika har visat att hela familjen ofta tjänar på att kvinnor får ökad status och makt inom familjen. Kvinnor avsätter i regel mer pengar till mat, hälsovård och utbildning. Det ger barnen bättre tillgång till näringsriktig mat och flickor får bättre utbildning. Att flickor får utbildning för ofta med sig att de blir gravida senare i livet och föder färre barn, något som bland annat innebär viktiga hälsovinster för kvinnor i utvecklingsländer.

 • Vilka skulle fördelarna vara om jordbruket blev mer jämställt?
 • Vad tror du det beror på att jordbruket inte är jämställt?
 • Vad kan man göra för att stärka fattiga kvinnors ställning i låginkomstländer och göra jordbruket mer jämställt?

AVSLUT – PRESENTATION

Avsluta med att ni tänker igenom vad ni har lärt er under lektionen. Välj ut era huvudargument för varför man bör satsa på jämställdhet i jordbruket och förklara vilka effekter det skulle kunna ge.

Sammanställ era idéer under rubriken ”Satsa på jämställdhet” och förbered en muntlig presentation. Genomför presentationer i smågrupper, förslagsvis där tre grupper går samman och redovisar för varandra.

Grupperna som är åhörare får i uppgift att ta fram två frågor att ställa i slutet av presentationen. Försök att hitta diskussionsfrågor och undvika frågor med ja- eller nejsvar.