Utmana fattigdomen - en analys

Bomullsbönder i Zambia. Foto: Anders Hansson.
Bomullsbönder i Zambia. Foto: Anders Hansson.

OM LEKTIONEN

MATERIAL: Text: Nyckeln till minskad fattigdom + animerad film
METOD: Analys med modell för orsak och konsekvens.
ANPASSAD FÖR ÄMNESPLAN: Samhällskunskap.
TID: 80 – 120 minuter.
ARBETA INDIVIDUELLT OCH AVSLUTA I PAR.


INLEDNING

I den här lektionen får du titta på samband mellan orsak, åtgärd och konsekvens. En modell som är mycket användbar inom samhällsvetenskap.

Lektionen bygger på delar ur rapporten ”Jordbruk som minskar fattigdom” och det är just detta ämne som du får analysera.

OM WE EFFECT

We Effect är en biståndsorganisation som arbetar för att förändra människors liv. Målet är att människor ska bli självförsörjande och ta klivet ur fattigdom. Vi har funnits sedan 1958 och arbetar i över 20 länder med fokus på landsbygdsutveckling, jämställdhet, rätten till mark och värdiga bostäder. Läs mer om We Effect.

SYFTE

Syftet med lektionen är att du får träna på att belysa och förstå en situation med hjälp av en modell. Genom att arbeta med lektionen vill vi nå delar av följande:

 • Att du utvecklar kunskaper om frågor som berör makt, demokrati, jämställdhet.
 • Att du utvecklar ett vetenskapligt förhållningssätt till samhällsfrågor.
 • Att du uttrycker kunskaper och uppfattningar såväl muntligt som skriftligt.
 • Att du utvecklar din förmåga att analysera samhällsfrågor och identifiera orsaker och konsekvenser med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller. 

GENOMFÖRANDE

 • Inled lektionen med att titta på den animerade filmen ”Tillsammans kan vi utmana fattigdomen”.
 • Börja med att bekanta dig med modellen (se bild här nedanför).
 • Du får arbeta med modellen i två steg, nuläge och framtid.
 • I steg ett arbetar du med situationen idag. Utgå från orsaker och problem och beskriv konsekvenserna.
 • I steg två för vi in åtgärder och din uppgift blir att beskriva de nya konsekvenserna, det vill säga – vilka blir effekterna?
 • För att lösa uppgiften får du läsa texten ”Nyckeln till minskad fattigdom”.
 • Lektionen avslutas med att ni arbetar i par och jämför hur ni har löst uppgiften.

FÖRKLARING TILL MODELLEN

För att förstå modellen börjar vi med att titta på ett exempel – låt oss säga spelberoende. Fenomenet spelberoende kan förklaras så här med hjälp av modellen:

Orsak

Orsak till spelproblem kan vara biologiska orsaker, genetiskt arv, barndomsupplevelser och miljö.

Problem

En person kan inte kontrollera sitt spelande, spelar för mycket

Konsekvens

Kan ge hälsomässiga konsekvenser som oro, depression och skuldkänslor.

Åtgärder

Åtgärder för att minska spelproblem kan vara att få stöd av närstående och hitta andra aktiviteter för att få bort fokus från spelande.

”Kvinnor avsätter i regel mer pengar till mat, hälsovård och utbildning. Det ger barnen bättre tillgång till näringsriktig mat och flickor får bättre utbildning.”

Ur rapporten Jordbruk som minskar fattigdom, We Effect.

UPPGIFT

Inled lektionen med att titta på filmen ”Tillsammans kan vi utmana fattigdomen”. Filmen är en bra ingång till ämnet som lektionen handlar om.

1. Med hjälp av den tillhörande texten NYCKELN TILL MINSKAD FATTIGDOM som du hittar längre ner på sidan får du komplettera modellen ovanför med konsekvenser. Utgå från orsaker och problem som beskrivs nedan, vilka är konsekvenserna?

Titta även på infografiken.

Orsaker
 • Klimatförändringar och torka.
 • Ineffektiva jordbruksmetoder.
 • Patriarkalt samhälle.
 • Traditionella könsroller.
 • Ojämlikhet mellan könen.
Problem
 • Låg produktivitet.
 • Låga inkomster.
 • Orättvisa mellan könen som leder till att fler kvinnor är fattiga.
 • Kvinnors dubbelarbete, att arbeta både på fälten, ta hand om barnen, hemmet, tvätten och så vidare.
 • Kvinnor får inte samma tillgång till kunskap, resurser och lån
 • Kvinnor är ofta är hänvisade till den minst bördiga jorden.
 • Ojämlik fördelning av naturresurser såsom mark.

2. Nu för vi in åtgärder. Åtgärderna är avsedda att skapa effekter inom småskaligt jordbruk. Din uppgift blir att komplettera med konsekvenser. Hitta svaren genom att läsa texten som hör till lektionen.

Åtgärder

 • Investeringar i småskaligt jordbruk.
 • Jordbruksrådgivning till familjejordbruk.
 • Möjlighet att spara och ta lån.
 • Bättre jämställdhet, satsningar måste även nå kvinnor om effekten ska bli maximal.
 • Kvinnor får samma möjligheter som män. Exempelvis måste kvinnorna få samma tillgång till jordbruksrådgivning, arbetskraft och information som männen. Kvinnorna måste få samma möjligheter att bruka bördiga jordar.
 • Minst hälften av allt utvecklingsbistånd går till kvinnor.

AVSLUT

Arbeta i par och jämför hur ni har löst uppgiften. Diskutera hur ni har använt modellen för att slutföra analysen om jordbruk som väg ur fattigdom?


Nyckeln till minskad fattigdom

Jordbruket har en nyckelroll för att trygga livsmedelsförsörjningen i världen och lyfta människor ur fattigdom.

De fattigaste lever av jordbruk

Enligt FN finns det cirka 700 miljoner människor i världen som är extremt fattiga, vilket innebär att de livnär sig på cirka 17 kronor per dag eller mindre. Sammanlagt är ungefär 70 procent av världens fattigaste människor kvinnor. Tre av fyra fattiga bor på landsbygden och de allra flesta lever av jordbruk eller sysselsättningar som har anknytning till jordbruk.

FN:s livsmedels- och jordbruksorganisations, FAO, beräkningar säger att närmare 800 miljoner människor i världen är hungriga och undernärda. Även i denna grupp bor omkring tre av fyra på landsbygden där de livnär sig på jordbruk, fiske eller skogsbruk. Men produktionen räcker sällan för att de ska undvika hunger och undernäring. Det skapar negativa spiraler. Undernäring försvagar människors fysiska förmåga och utveckling och ökar mottagligheten för sjukdomar, vilket i sin tur minskar deras möjligheter att exempelvis sköta familjens jordbruk på bästa sätt.

Ökad jämställdhet ger mer hållbart jordbruk

Bättre jämställdhet inom jordbruket skulle innebära flera vinster: först och främst skulle kvinnors rättigheter stärkas. Studier har dessutom visat att hela familjen ofta tjänar på att kvinnor får ökad status och makt inom familjen. Kvinnor avsätter i regel mer pengar till mat, hälsovård och utbildning. Det ger barnen bättre tillgång till näringsriktig mat och flickor får bättre utbildning. Att flickor får utbildning för ofta med sig att de blir gravida senare i livet och föder färre barn, något som bland annat innebär viktiga hälsovinster för kvinnor i utvecklingsländer

Män har ofta bättre tillgång till arbetskraft, information, insatsvaror och maskiner. Dessutom får kvinnor ofta ta hand om de minst bördiga jordarna. Om kvinnliga bönders skördar kunde öka med 20 till 30 procent, och nå samma nivå som männens, skulle maten räcka till att minska andelen undernärda människor med 12 till 17 procent. Det skulle i sin tur betyda mellan 100 och 150 miljoner färre hungriga i världen.

Jämställdhet och jordbruk är sammanlänkade

Satsningar på jordbruk, kvinnor och organisering ökar produktionen. Det ger mer mat på bordet och en säkrare tillgång på mat över året för familjen. Ökad produktion kan även möjliggöra försäljning till marknaden. Ökad organisering möjliggör även kunskapsspridning och bidrar till att fattiga bönder kan komma till tals i samhället. För att satsningar jordbruket ska få störst utdelning både ur ett rättighets- och ur ett produktionsperspektiv måste de komma kvinnliga jordbrukare till del.

Effektivaste sättat att lyfta människor ur fattigdom

Jordbruket är ännu viktigare än man tidigare trott för att lyfta människor ur fattigdomen. Tillväxt inom jordbruket i låginkomstländer kan vara fem gånger så effektiv som tillväxt inom andra sektorer när det gäller att minska fattigdomen bland dem som har det sämst ställt.

Studier visar att investeringar till småskaliga jordbruk sprider sig som ringar på vattnet och påverkar fler sektorer än jordbruket genom ökad efterfrågan på varor och tjänster. Det skapar i sin tur fler arbetstillfällen inom hantverk och service och ökar den lokala konsumtionen.

Texten bygger på delar ur rapporten ”Jordbruk som minskar fattigdom” från We Effect.